Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Nettstedskart
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 1. Hovedsiden
  1. Fakta
   1. Nyttig å vite om Meldal
   2. Næringslivet
   3. Ungdom og etablering
  2. Administrasjon
   1. Administrasjonen
   2. Rådmannen
   3. Stabssjef
    1. Økonomi
    2. Personal
   4. Kommunalsjef Landbruk og tekniske tjenester
    1. Sektor Utvikling og Drift
   5. Sektorsjef helse og omsorg
   6. Brannsjefen
   7. Sekretær
   8. Sektorsjef Oppvekst
  3. Politikk
   1. Kommunestyret
   2. Formannskap
   3. Hovedutvalg Utvikling og Drift
   4. Hovedutvalg Helse, Oppvekst og Kultur
   5. Kontrollutvalget
   6. Administrasjonsutvalget
   7. Arbeidsmiljøutvalget
   8. Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne
   9. Meldal Ungdomsråd
   10. Eldrerådet
   11. Gruveforurensningsutvalget
   12. Komitè for gruvforurensningssaker
  4. Åpningstider
  5. Telefoner/Epost
  1. ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE
  2. Digital tømmekalender 2017
  3. ØVELSE – Pårørendetelefon, pressekonferanse
  4. Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014
  5. Forurenset drikkevann!
  6. PRESSEMELDING!
 1. Klima og energi
 2. Priser
 3. Skjema
 4. Tjenestebeskrivelser
    1. Teknisk vakt - annen bistand
    2. Brannvern - feiing/tilsyn i boliger
    3. Brannvern - forebyggende virksomhet
    4. Vannforsyning
    5. Avfall/renovasjon
    6. Veger, plasser og gatelys
    7. Trafikksikkerhetstiltak
    8. Slamtømming
    9. Skoler og idrettsbygg for utleie
    10. Næringsarealer og -lokaler
    11. Boligutleie
    12. Badeplass
    13. Avløp
   1. Hundehold
    1. Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler
    2. Avlingssvikt - erstatning
    3. Avløsertilskudd i jordbruket ved sykdom m.v.
    4. Bibliotek
    5. Bo- og driveplikt på landbrukseiendommer/jordleie
    6. Bygdeutviklingsmidler
    7. Byggesak – søknad uten ansvarsrett
    8. Byggesak – søknad om tiltak
    9. Bestandsplan for hjortevilt
    10. Eiendomsopplysninger ved omsetning av eiendom
    11. Hjortevilt og bever - jakt
    12. Hjortevilt (elg, hjort, rådyr) og bever - fellingsstatistikk
    13. Grensejustering
    14. Hogst i vernskogområder
    15. Konsesjon for erverv av fast eiendom
    16. Landbruksveger
    17. Landbruksvikartjeneste
    18. Melkekvote - kjøp og salg
    19. Motorferdsel i utmark
    20. Deling av grunneiendom
    21. Voksenopplæring
    22. Ungdommens kulturmønstring
    23. Tilskudd til allment kulturarbeid - stipend - kulturpris
    24. Spillemidler
    25. Påmelding til arrangement o.l.
    26. Videokonsesjon
    27. Kulturkalender
    28. Grensepåvisning tomt
    29. Oppmålingsforretning
    30. Karttjenester
    31. Reguleringsplan
    32. Nydyrking
    33. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
    34. Omdisponering av jordbruksareal
    35. Organisert beitebruk
    36. Produksjonstilskudd og avløsertilskudd
    37. Skogfond
    38. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
    39. Statistikk i landbruket
    40. Teknisk planlegging i landbruket
    41. Tidligpensjon for jordbrukere
    42. Viltfondet
    43. Pelsdyrareal
    44. Vassdragstiltak
    45. Verneområdene
    46. Sammenføying av eiendommer
    47. Meldal Bygdemuseum
    48. Næringsfond - søknad om lån/tilskott
    49. Etablerer- og bedriftsveiledning
    50. Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag
    51. Jordleie
    52. Skoleskyss elever i grunnskolen
    53. Grunnskoleopplæring for voksne
    54. Voksenopplæring fremmedspråklige
    55. Opptak i skolefritidsordning
    56. Barnehageplass
    57. Kulturskole
    58. Fysioterapi
    59. Ergoterapi
    60. PPT (Pedagogisk/psykologisk tjeneste)
    61. Serveringsbevilgning
    62. Kunnskapsprøve om serveringsloven
    63. Psykisk helsearbeid
    64. Helsestasjon for ungdom
    65. Barnekontroll/helsestasjonsbesøk
    66. Sorg og omsorg
    67. Jordmortjenesten
    68. Vaksine
    69. Skolehelseetjenesten
    70. Kriseteam, psykososiale støttetjenester
    71. Kreftsykepleie
    72. Langtidsopphold
    73. Rehabiliteringsopphold
    74. Dagopphold
    75. Hjemmehjelp/praktisk bistand
    76. Praktisk bistand/hjemmehjelp
    77. Hjemmesykepleie
    78. Omsorgslønn
    79. Matombringing
    80. Vaktmestertjenester
    81. Trygghetsalarm
    82. Tekniske hjelpemidler
    83. Støttekontakt
    84. Avlastningsopphold
    85. Brukerstyrt personlig assistent
    86. Ledsagerbevis
    87. Kidnummer
    88. Skatteattest
    89. Kontantkasse
    90. Skatt - Betalingsavtale for skyldig skatt
    91. Forliksrådet
    92. Parkering for forflytningshemmede
    93. Reiserett med transporttjenesten.
    94. Startlån til etablering
    95. Startlån til utbedring
    96. Boligtilskudd til etablering
    97. Boligtilskudd til tilpasning
    98. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning
    99. Skjenkebevilling- Ambulerende og Leilighetsvis
    100. Bostøtte
 5. Tjenester
  1. Barnehager
    1. Mål
    2. Personalet
    3. Foreldresamarbeid
    4. Mer om tilbud
   1. Løkken barnehage
    1. Aktiviteter
    2. Arrangement
    3. Tema
    4. Dagsrytme
    5. Personalet
    6. Dette kan du forvente av personalet ved Kløverløkken barnehage
   2. Storås barnehage
    1. Foreldresamarbeid
    2. Dagsrytme
    3. Personalet
   3. Å barnehage
    1. Dagsrytme
    2. Å barnehage satser på uteaktiviteter
    3. Personalet
    4. Foreldresamarbeid
   4. Spesielle satsningsområder
   5. Priser på barnehageplass
   6. Hovedmål: Trygghet, trivsel og tilhørighet
   7. Planleggingsdager 2004/ 2005
   8. Barnehagevedtekter 04
   9. Oppholdstider
   10. Oversikt over barnehageåret 2010/2011
   11. Søknadsskjema opptak barnehage 2014-2015
   12. Søknadsskjema opptak barnehage 2015-2016
   13. Ledige stillinger ved barnehagene i Meldal - april 2017
  2. Barnevern
   1. Tjenestebeskriveler
  3. Boliger til utleie
   1. Trygde- og omsorgsboliger - priser
   2. Tomtepriser
   3. Bo i Meldal
   4. Utleiepriser Meldal samfunnshus
   5. Kommunale lån og tilskuddsordninger
   6. Boligtilskudd til etablering i bolig
   7. Boligtilskudd til tilpasning
   8. Søknadsfrister
   9. Husbankens lån
   10. Vilkår knyttet til husstanden og boligen
   11. Inntekt
   12. Søknad om bostøtte
   13. Retningslinger for startlån i Meldal kommune
   14. Bostøtte
  4. Brann og feiing
   1. Gebyrsatser for feiing/tilsyn
   2. Brannordning - beskrivelse av brann- og feiervesen i Meldal
  5. Byggesaker - arealplaner
   1. Saksbehandlingstid
   2. Tiltak som behandles etter søknad
   3. Viktige tilleggsopplysninger vedr. søknad
   4. Tiltak som behandles etter melding
   5. Tiltak som verken krever søknad eller melding
   6. Klage på vedtak
   7. Forslag reguleringsbestemmelser Hulsjøen hytteområde
   8. Planstrategi for Meldal kommune 2012-1016 - høringsdokument
   9. Kommuneplanens arealdel 2011-2022
   10. Kart og arealplaner
   11. Handlingsprogram med økonomiplan - Årsmelding/Regnskap
  6. Fradeling og oppmåling
   1. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider
   2. Grensejustering
   3. Grensetvist
  7. Fysio- ergoterapi
   1. Ergoterapi
   2. Private Fysikalske Institutter
   3. Ingeborg Mo
   4. Jørn Bjørnaas
   5. Fysioterapi
  8. Helsestasjon
   1. Helsestasjontjenesten
   2. Skolehelsetjenesten
   3. Fysio-/ergoterapitjeneste
   4. Helsestasjon for Ungdom
   5. jordmortjenesten
   6. Småbarnstreff
   7. Familiesenter
  9. Hjelpetjenesten
   1. 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge
   2. TIGRIS
   3. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
   4. Frisklivssentralen
   5. Stiftelsen Amathea
  10. Kultur
   1. Friluftsliv
   2. Hva gjør vi?
   3. Idrett
   4. Den Kulturelle Skolesekken
   5. Kulturkalender
    1. Slåtter og Furkunnjmat
   6. Kulturminner
   7. Kulturprisen
   8. Meldal bygdemuseum
   9. Musikk
   10. Organisering og ansvar
   11. Prosjekter
   12. Teater
   13. Tilskuddsordninger
    1. Søknad om driftsstøtte -kultur og fritid
   14. Videokonsesjon
   15. Idrettsstipend
   16. Skjenkebevilling ambulerende
   17. Arbeidsmuligheter
   18. Bibliotek
    1. Informasjon om bibliotekets tjenester
   19. Kulturskole
   20. Allment kulturarbeid
   21. Ungdommens kulturmønstring
   22. Ungdomsleder
    1. Meldal Ungdomsråd
    2. MOT i Meldal
    3. Skolefri i Meldal
    4. undefined
   23. Den kulturelle spaserstokken - DKSS
   24. Da KORK kom til bygda
   25. Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2014
  11. Landbruk, natur og miljø
   1. Lovforvaltning
   2. Tilskuddsforvaltning
   3. Landbruksvikar
   4. Motorferdsel i utmark
    1. Retningslinjer for forvaltning
    2. Ervervsløyver for snøscooter
   5. Viltforvaltning
    1. Innlandsfiske i Meldal
   6. Eksterne linker
   7. miljø
   8. Oversikt over tjenestebeskrivelser landbruk, natur og miljø
   9. Forvaltningsområder Orkla Landbruk
    1. undefined
   10. Prosjekter Orkla Landbruk
   11. Forvaltningsplaner
    1. Forvaltningsplan for Svorkavassdraget
   12. Aktivitetskalender
   13. Meldingsblad Landbrukssenteret Midt
   14. Klima- og energikurs
  12. Lege
   1. Ansatte ved legekontoret
   2. Betalingssatser
   3. Kriseteam i Meldal
   4. Fastlegetelefonen
   5. Psykisk helsearbeid
   6. Diabetessykepleie
  13. Næring
   1. Vedtekter kraftfond
   2. Vedtekter næringsfond
   3. Eierstrategier
   4. Nyhetsbrev NiO
  14. Pleie og Omsorg
   1. Meldal helsetun
    1. Søknad om tjenester
    2. Kjøkken
    3. Korttidsavdeling
    4. Langtids pleieavdeling
    5. Langtids psykiatri
    6. Bofellesskap for demente
    7. Egenbetaling vederlag for opphold
    8. Kontakttelefoner
    9. Nattvakter
    10. Dagtilbud
    11. Ved innleggelse
    12. Tjenestebeskrivelser
   2. Hjemmetjenesten
    1. Hjemmesykepleie
    2. Korttidsavdelingen
    3. Hjemmehjelp/praktisk bistand
     1. Betalingssatser hjemmehjelp/trygghetsalarm
    4. Vaktmestertjenester
    5. Trygghetsalarmer
    6. Omsorgslønn
    7. Matombringing
    8. Tekniske hjelpemidler
     1. Fysio-/ergoterapi - kommunale formidlere
    9. Omsorgsboliger
    10. Støttekontakt
    11. Brukerstyrt Personlig Assistent
    12. Kontakttelefoner
    13. Tjenestebeskrivelser
   3. Fremgangsmåte ved klager pleie og omsorg
   4. Framtidas helse- og omsorgstjenester
  15. PP-tjenesten
   1. PPT hvordan få tjenesten
  16. Psykisk helsearbeid
  17. Skatt
   1. Rentesatser ved tilbakebetaling av skatt og restskatt
   2. Lønns- og trekkoppgaver
   3. Frister og forfallsdatoer
   4. Forskuddsskatt
   5. Restskatt
   6. Klage på avregningen
   7. Skatteattest
   8. Skatteutvalget
   9. Lenke til hjelp av beregning av KID-nr
   10. Skatteoppgjør høsten 2010
  18. Skole og SFO
   1. Meldal barne- og ungdomsskole
    1. Virksomhetsplan
    2. Ansatte
    3. Skolefritidsordning
    4. Idrettsbygget
     1. Svømmehall
    5. Elevprosjekter
    6. Årstrinn
     1. 1. årstrinn
     2. 2. klasse
     3. 3. klasse
     4. 4. klasse
     5. 5. klasse
     6. 6. klasse
     7. 5. - 7. trinn
      1. Bilder fra Bergtatt
     8. 10. trinn
      1. Tur ved Bratthustjønnen (høst 2004)
     9. 9. trinn
      1. Nyplassen (høst 2004)
      2. Arbeidsplaner 9.trinn 07/08
     10. 8. trinn
      1. Ukeplaner8trinn0607
      2. NM notater 8.trinn
    7. IKT
    8. Ungdomsskoleprosjektet
    9. Lenker
    10. Elevrådet
    11. Entreprentørskap
    12. Elevtall
    13. MOT
    14. Åpen dag
    15. Skoleskyss
    16. Gi rom for lesing
    17. Skolesekkprosjektet
    18. Musikalske godbiter på elevkonsert ved MULB
    19. Skolelunsj
    20. Ledige stillinger ved Meldal barne- og ungdomsskole
    21. Stilling ledig som danselærer - april 2017
   2. Grefstad skole
    1. Ansatte
    2. Prioriterte områder
    3. Skolefritidsordning
    4. Avspaseringsdager 1.-4. trinn høsten 2011
   3. Elevpermisjon
   4. Skolefritidsordning
   5. Hvordan få plass i skolefritidsordningen?
   6. Oppsigelse av plass
   7. Ferie
   8. Storås skole
    1. Ansatte ved Storås skole
    2. Satsingsområder
    3. utklipp
    4. Førjulsaktiviteter ved Storås oppvekstsenter
     1. kursdag
     2. Julegrantenning
     3. Fy for vansker.
    5. Førjulsaktiveter
    6. Datakurs
    7. Datakurs
    8. siste krampe
    9. en siste hilsen
    10. Greit
    11. SFO
    12. Tiltak
    13. Ansatte ved Å skole
    14. Ferie
    15. juleaktiviteter
    16. Førjulsaktiviteter
    17. manifest
    18. Lenker
   9. PRISLISTE SFO – MELDAL KOMMUNE
   10. Her er skolenes egne nettsider:
   11. Tur
   12. SFO søknadsskjema
   13. SFO - vedtekter
   14. Tjenestebeskrivelser
   15. Rutiner ved bruk av skoler til overnatting.
   16. Regionstyret Orkdal/Øy-regionen
   17. Om regionkonsulentordninga
   18. Regionale kurs
   19. Kunnskapsløftet - fra ord til handling
    1. Artikkelstafett
   20. Referat og innkallinger
   21. Aktivitetskalender Orkdal/Øy-regionen
   22. AU
   23. Bakgrunn og målsetting - bhg region
   24. Møteplan regionstyret
   25. Info - barnehageområdet (regionen)
    1. undefined
   26. Barnehagene i regionen
   27. Fagdager og samlinger
   28. Kurs og samlinger - barnehagesektoren
   29. Priser for leie av rom i Meldal samfunnshus
   30. Utleie Meldal barne- og ungdomsskole
   31. Priser for rom i skoler og idrettsbygg
   32. Løkken Verk Montessoriskole SA
   33. Ekstern skolevurdering Orkdal/Øy
    1. Ekstern skolevurdering - kontaktinfo
  19. Sosiale tjenester
   1. Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp
   2. Rusarbeid hos NAV Meldal
   3. Rustjenesten
  20. Vann og avløp
   1. Leveringsvilkår for avløpstjenester vedtatt 191202
   2. Leveringsvilkår for vannforsyning vedtatt 191202
   3. SANITÆRREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE vedtatt 19.12.02
    1. Administrative bestemmelser
   4. Gebyrregulativ for vann, avløp og septik
   5. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Meldal kommune vedtatt 19.12.02
   6. Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. vedtatt 19.12.02
  21. Vei og gatelys
 6. Innlogging e-post
 1. Avansert søk
 2. Brukerundersøkelser
 3. Informasjon
  1. Postlister
   1. postliste 07062004
  2. Saksdokumenter
  3. Møteplan for politiske utvalg
 4. Flytt til Meldal
 5. Forskrifter
 6. Frivilligsentralen
 7. Hvor ligger Meldal?
 8. Hva skjer i Meldal?
 9. Innbyggerinitiativ
 10. Jakt og fiske
 11. Kart
 12. Kommunen vår
 13. Lag/foreninger
 14. Ledige stillinger
   1. Arbeidsmuligheter
 15. Medalingen
 16. Meldal.no
 17. MOT
 18. Nettstedskart
 19. Opplev Trollheimen
 20. Orkdal/Øy-regionen
 21. Orkdalsregionen
 22. Orkland kommune
 23. Planer/Økonomidokumenter
 24. Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
 25. Råd og utvalg
 26. SIO
 27. Slettmeg.no
 28. Studiesenteret
 29. Tilskuddsportalen
 30. Verdigrunnlag
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag