Fritak for aktiviteter i faget religion, livssyn og etikk (RLE)

 

Fra skoleåret 2008/09 er det kommet ny læreplan i faget religion, livssyn og etikk. Faget hadde tidligere betegnelsen kristendomskunnskap med religion og livssyn. Etter dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen har det vært nødvendig å erstatte den gamle planen med en ny plan, Læreplan i religion, livssyn og etikk, som imøtekommer dommen i Den europeiske menneskerettsdomstol.

 

I Opplæringsloven § 2-4, heter det:

Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande.

Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdsreligionar og livssyn, kjennskap til kva kristendommen har å seie som kulturarv og til etiske og filosofiske emne.

Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål.

Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn i dei ulike emna.

 

Fritak fra aktiviteter i opplæringa, Opplæringslova § 2-3a

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra, få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om slik fritak.

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen.

Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Skolen skal gi melding om fritak, sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen.

Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding.

 

For at skolene på best mulig måte skal ivareta den enkeltes rett til å melde fra til skolen om fritak innenfor områdene

utøving av en annen religion eller tilslutning til  et annet livssyn, eller som en på samme grunnlag opplever som støtende eller krenkende,

er det utarbeidet et skjema som kan brukes. Dette skjemaet er lagt ut på It’s learning eller kan fås ved henvendelse til skolen. Skjemaet er også lagt ut på Meldal kommune sin hjemmeside.

 

Foreldre/foresatte/elever står selvsagt fritt til å melde skriftlig på annen måte til skolen.

 

 

Meldal kommune

 

 

Eindride Einum

Sektorsjef