Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Skole - Skoleskyss elever i grunnskolen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skoleskyss elever i grunnskolen

Beskrivelse: Etablere skolekjøring for elever i grunnskolen som kommer inn under reglene for skolekjøring (>2 km for 1. klasse og > 4 km for 2.-10. klasse + skyss fra heim til holdeplass for elever som bor mer enn 1 km fra holdeplass for 1.-klasse) og elever som får skolekjøring ut fra spesielle vedtak.
Målgruppe: Elever i grunnskolen
Kriterier:

>2 km for 1.klasse og >4 km for 2. - 10. klasse + skyss fra heim til holdeplass for elever som bor mer enn 1 km fra holdeplass for 1. klasse.

Sikringsskyss

Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Nettbuss A/S
Serviceerklæring:

'Vi lover å etablere skolekjøring for elever som kommer inn under de vedtatte kriterier, og elever som får tildelt skolekjøring ut over kriteriene.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må den enkelte skole motta nøyaktig beskrivelse av bosted og avstand til skolen.'

Dersom det er forhold du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt.

Gjeldende lov og regelverk:

Opplæringslova §§ 7-1, 7-3, 7-4, 7-6 og 13-4.
Kommunale vedtak  på avvik fra skyssgrensene og definering av spesielle trafikkfarlige strekninger.
Trafikksikkerhetsplanen (særregler for spesielle strekninger)

Hvordan få tjenesten: Brukeren får ivaretatt sine rettigheter ved kontakt med skolen for skoleskyss som er regulert av loven og kommunale vedtak. Egen søknad til sektoradministrasjonen via rektor for søknader som går utover lov og kommunale vedtak.
Søknadsskjema: Ingen
Vedlegg: Eventuell dokumentasjon
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Sakene behandles av sektor Oppvekst/hovedutvalget for oppvekst, helse og omsorg.
Behandlingstid: 1 – 2 måneder for saker ut over lov og kommunale vedtak
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen v/oppvekst og utdanningsavdelinga. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Oppvekst
Ansvarlig leder: Eindride Einum
Kontaktperson: Sektor oppvekst v/ Eindride Einum for saker som gjelder skoleskyss ut over lov og kommunale vedtak.
Rektorene for skoleskyss innenfor lov og kommunale vedtak.
Dato opprettet: 010104
Ajouransvarlig: Eindride Einum
Servicekontorets ansvar: Informere om ordningen. Bistå ved eventuell søknad.
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag