Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Ergoterapi
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ergoterapi

Beskrivelse:

Tjenesten skal gi hjelp til personer som har – eller står i fare for å få helseproblemer knyttet til bevegelse, sansetap og/eller har vansker med å mestre daglige gjøremål.

 • Forebyggende helsearbeid
 • Rehabilitering/habilitering 
 • Vurdering/søknad/tilpasning av tekniske hjelpemidler ved varig behov (over 2 år) fra NAV Hjelpemiddelsentralen
 • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, skole, arbeidsplass
 • Gir råd og veiledning i bolig- og bilsaker
 • Funksjonstrening etter sykdom eller skade
 • Utlån av tekniske hjelpemidler ved kortvarig behov (kommunalt lager)
Målgruppe: Alle
Kriterier: Behov for individuelle eller tverrfaglige og/eller tverretatlige tiltak. Brukermedvirkning.
Samarbeids-partnere:

Korttidsavd. Meldal Helsetun, åpen omsorg, Hjelpetjenesten, NAV Hjelpemiddelsentral, sykehus/rehab.institusjoner,
privatpraktiserende fysioterapeuter.

Serviceerklæring:

'Vi lover at 1. gangs kontakt/vurdering skal skje etter følgende frister:

 • Ved akutte funksjonsproblemer: snarest (helst innen en uke)
 • Ved kroniske lidelser, uten akutte funksjonsproblemer: innen 4 – 5 uker'

'For at vi skal kunne oppfylle dette 

 • må du være motivert for egeninnsats for i større grad å kunne    være selvhjulpen i dagliglivets aktiviteter
 • må vi ha nødvendige medisinske opplysninger,samt bakgrunnen for øvrig for henvendelsen din.'

'Dersom vi ikke innfrir vil vi så langt det er mulig prøve å finne en alternativ løsning som kan hindre forverring av situasjonen din.'

Gjeldende lov og regelverk: Grunnlag i Stortingsmeldinger/forskrifter. Lov om helsetjenester i kommunene. Pasientrettighetsloven. Avtalen mellom Meldal kommune og Hjelpemiddelsentralen
Hvordan få tjenesten:

Ta kontakt på telefon for timeavtale/hjemmebesøk, 
tlf. 72 49 48 39 eller servicekontoret 72 49 51 00

Søknadsskjema:

Henvisningsskjema for fysio-/ ergoterapi 0-16 år, henvisningsskjema for fysio-/ ergoterapi over 16 år.

Skjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper: psykisk helsearbeid, helsestasjon/ skolehelsetjenesten, fysio-/ ergoterapitjenesten og frisklivssentral.
Dato opprettet: 26.01.04
Dato oppdatert: 08.09.04., 01.06.10, 05.03.15
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag