Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Orkland kommune - Prosessen frem til vedtak i juni 2016
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kommunereformen - Hvilke valg har vi?

Kommunestyret i Meldal skal 30. juni 2016 fatte vedtak på om Meldal skal bestå som egen kommune, eller om vi skal slå oss sammen med andre kommuner.

Før vedtaket legges det opp til åpent folkemøte/ informasjonsmøte, møter og samtaler med enkelte målgrupper og en innbyggerundersøkelse. Det legges ikke opp til folkeavstemming.

Innbyggerne oppfordres til å sende inn sine meninger i form av høringsuttalelser innen fredag 3. juni 2016.

 

Last ned informasjonsbrosjyre om kommunereformen i Meldal (PDF)

 

Kommunestyret vedtok i sak KS-014/16:

På bakgrunn av foreliggende kunnskapsgrunnlag, inkludert en signert intensjonsavtale, ber kommunestyret rådmannen i samråd med styringsgruppa om å forberede og gjennomføre følgende innbyggerhøring/ involvering om eventuell kommune- sammenslåing, og samle erfaringer fra disse i endelig saksfremlegg 30. juni 2016:

  • Innbyggerundersøkelse i egen regi eller i samarbeid med andre kommuner i «Orkdalsalternativet»
  • Folkemøte og møter/ samtaler med enkelte målgrupper etter mal fra medvirkningen som gjennomført rundt samfunnsdelen i kommuneplanen våren 2015
  • Høringsrunde som i ordinære planprosesser, hvor innbyggere og andre kan komme med skriftlige høringsuttalelser

 

Hvilke alternativer har vi?

Skal Meldal fortsatt bestå som egen kommune?

Telemarksforsking vurderte høsten 2015 på oppdrag fra Meldal kommune hvorvidt Meldal, i lys av mål og forutsetninger for kommunereformen, kan bestå som egen kommune. Utredningen tar for seg områdene samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati, samt at den gir en samlet vurdering.

Last ned samlet vurdering (PDF)  |  Last ned hele utredningen (PDF)

 

Kommunesammenslåing

Kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal, Rindal og Snillfjord signerte 1. april 2016 intensjonsavtale vedrørende en mulig sammenslåing og utvikling av en felles ny kommune. I ettertid ønsker også Skaun kommune å tiltre denne avtalen.

Last ned intensjonsavtale (PDF) | Last ned fellesutredning Orkdalsalternativet

 

Innbyggerundersøkelse

I perioden fra 18. mai til 3. juni vil det bli gjennomført telefonintervju av inntil 400 statistisk utvalgte innbyggere.

 

Folkemøte/informasjonsmøte

Torsdag 12. mai kl 19:00 vil det bli et åpent folkemøte i Meldalshallen med informasjon om de alternativene vi i Meldal står overfor. Her er ALLE hjertelig velkommen!

Last ned presentasjon fra folkemøte 12. mai (PDF)

 

Møter og samtaler med enkelte målgrupper

Ordfører og rådmann vil i løpet av mai ha møter og samtaler med enkelte målgrupper for å informere om alternativene og få tilbakemeldinger. Aktuelle målgrupper er: Ungdommer, næringsliv, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommuneledelsen vil så langt det er praktisk mulig være tilgjengelig for andre grupperinger.

 

Ønsker meldalingenes mening

Alle meldalinger oppfordres til å komme med sin mening om alternativene. Høringsuttalelser sendes skriftlig til kommunen via e-post postmottak@meldal.kommune.no eller som brev til Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.

Høringsfrist er fredag 3. juni 2016

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag