Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Eiendomsskatt - litt tilleggsinformasjon
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Eiendomsskatt – litt tilleggsinformasjon

I forbindelse med eiendomsskatten for 2017, har vi litt supplerende informasjon til eiere av boliger/fritidsboliger i Meldal. Informasjonen er forsøkt gjort så enkel og lettfattelig som mulig, og supplerer opplysninger gitt til hjemmelshavere (eiere av boliger/fritidsboliger) tidligere år. Lovehenvisninger og tekniske fagbegreper er forsøkt utelatt for å gjøre teksten lettlest. Dersom du har konkrete spørsmål omkring eiendomsskatten på din eiendom, ber vi om at du kontakter oss direkte om dette. 

Jeg fikk nylig en skatteseddel i posten – hva er det? 
Skatteseddelen er en oversikt over de eiendommene du eier og som det kreves eiendomsskatt for i 2017. Opplysningene om eiendommens verdi er basert på enten formuesgrunnlag fra skatteetaten, eller takst vedtatt av skattetakstutvalget i Meldal kommune. Om din eiendom har «formuesgrunnlag» eller kommunalt vedtatt «takst» står angitt nederst i faktarammen på skatteseddelen.

Jeg forstår ikke alt som står på skatteseddelen, kan noen hjelpe meg? 
Ja, dersom det er vanskelig å forstå skatteseddelen (eller annen informasjon) fra Meldal kommune, kan vi kontaktes via telefon, epost eller ved direkte kontakt. Du kan nå oss på telefon 72 49 51 00 mandag til fredag mellom kl 09.00 og 15.00. I samme tidsrom er kommunens servicekontor i Meldal rådhus åpent. Du kan også skrive epost til oss på adressen «eiendomsskatt@meldal.kommune.no».

Er skatteseddelen en regning jeg skal betale? 
Nei, skatteseddelen angir hvor mye du skal betale totalt i 2017. Du vil få to fakturaer i egen sending. Forfall på disse er 3. april og 2. oktober. Dersom du har avtalegiro på eiendomsskatten eller e-faktura, vil du få disse i nettbanken på vanlig måte.

Den skatten jeg skal betale har økt fra i fjor, hvorfor det?  
Det er normalt to grunner til at skatten har endret seg fra 2016. For det første er skatten økt fra 2 til 4 promille av eiendommens verdi, noe som gjør at beløpet dobler seg. For de eiendommene som det er skattegrunnlag fra skatteetaten, er det i tillegg en vekst i formuesverdien fra 2016 (se under)

Boligen min er verdsatt ved hjelp av formuesgrunnlag. Hvordan finner en dette? 
I selvangivelsen din for 2015, er det beregnet en verdi av boligen din («likningsverdi»). Denne inngår i din eventuelle formue, og legges til grunn for skatteetatens formuesskatt. Denne formuen er ikke «omsetningsverdien» av boligen din, men 25 % av forventet omsetningsverdi. Eiendomsskatten beregnes ut fra en forventet omsetingsverdi, og det første tallet du finner på eiendomsskattesedelen for 2017, skal være 4 ganger det tallet du finner i selvangivelsen din.

Når kommunenen legger skatteetatens verdi til grunn, skal det gjøres et fradrag på 20 %. Dette er det andre tallet du finner på eiendomsskatteseddelen din. Den verdien en da kommer fram til, er grunnlaget for eiendomsskatten.

Hvordan beregnes formuesgrunnlaget? 
Det er skatteetaten som beregner formuesgrunnlaget for boligen din. Enklelt sagt, baserer disse beregningene seg på opplysninger om byggets størrelse, alder og en forventet gjennomsnittspris på boliger i vår region. Skatteetaten henter opplsysningene fra offentlige baser, i tillegg til innrapporteringer boligeierne selv har foretatt.

Boligen/fritidsboligen min har ikke formuesgrunnlag men takst, hvorfor det? 
Ikke alle boliger har formuesgrunnlag fra skatteetaten, og disse er taksert av kommunen. Tilsvarende er alle fritidsboliger taksert av kommunen, selv om du finner en likningsverdi for fritidsboligen i selvangivelsen din. Kommunen får ikke tilgang til skatteetatens tall for fritidsboliger.

Jeg er uenig i verdien på boligen/fritidsboligen min. Kan jeg klage? 
Ja, du kan klage på verdifastsettelsen. For formuesgrunnlag rettes klagen til skatteetaten, mens takster vedtatt av kopmmunen behandles av kommunen. På siste del av skatteseddelen er det inntatt opplysnigner om dette.

Jeg er uenig i at det er innført eiendomsskatt, kan jeg klage på dette? 
Etter eiendomsskatteloven, er det kommunestyret som kan vedta at det skal innføres eiendomsskatt, og omfanget av denne. Som hjemmelshaver til boliger/fritidsboliger i Meldal, har en ikke klagerett på kommuestyrets vedtak om å innføre eiendomsskatt og skattesatsen.

Brukes eiendomsskatten til noe bestemt formål? 
Nei, inntektene kommunen har fra eiendomsskatten inngår i den totale finansieriengen av kommunale tjenester. Inntekten er ikke øremerket spesielle formål. For enkelte tjenester er det lovbestemt at brukerne skal betale det tjenestene faktisk koster gjennom kommunale gebyrer. Vann, avløp, renovasjon og feiing er de vanligste «selvkosttjenestene». For øvrige tjenester som skole, eldreomsorg, brannvesen, legetjeneste o.l., inngår eiendomsskatten som en del av kommunens totale finansiering av alle tjenester.

Det er eiendomsskatt i Meldal kommune i dag, men blir det eiendomsskatt i Orkland? 
Vedtak om eiendomsskatt gjøres av kommunestyret i de årlige budsjettvedtakene. Kommunene må samtidig legge økonomiplaner (4-årsbudsjett) for de kommende 4 årene. I økonomiplanen til Meldal kommune, er det lagt opp til eiendomsskatt på dagens nivå til og med 2020. Imidlertid vil jo Meldal kommune opphøre i 2020, og det faktiske budsjettet for 2020 vil bli vedtatt av kommunestyret i Orkland kommune i 2019.

Hvordan den nye Orkland kommune vil håndtere dette, vet vi ikke enda. Dette må/skal de fire kommunene som skal inn i Orkland, arbeide med i de kommende årene. Reglene for eiendomsskatt er slik at kommunene kan vedta forskjeller mellom ulike soner i kommunen, men likebehandlingsprinsippet tilsier at «like tilfeller skal behandles likt». Enkelte større bykommuner har f.eks. eiendomsskatt på boliger i bykjerne/bymessige strøk, og en lavere eller ingen skatt utenfor sentrum. Inntil politikerne har begynt å jobbe med dette/fattet vedtak om dette, kan vi derfor ikke gi et bedre svar pr nå.

Jeg skal bygge meg ny bolig. Blir eiendomsskatten beregnet ut fra hva det koster å bygge boligen? 
Nei, det er ikke kostnaden med å bygge boligen som legges til grunn for eiendomsskatten, men en forventet omsetnignsverdi/salgsverdi. Om du bygger en bolig til 3 millioner, kan eiendomsskattetaksten bli lavere enn dette, om forventet salgsverdi er lavere enn 3 millioner. 

Jeg har «takst» på eiendommen min, er denne interessant for verdivurderingen? 
Det er ulike typer takster med ulike formål. Har du en «salgstakst» fra en takstmann, vil denne ofte både gi vurdering av byggets teknsike stand og en forventing om omsetningsverdi. Takstmannens vurdering av omsetningsverdien, kan være et interessant moment i kommunens verdivurdering. Er taksten utarbeidet til annet formål, er det ikke sikkert den er like relevant. Eksempler på dette kan være en skadetakst, en teknisk nedskriving av bolig på landbrukseiendom (del av landbrukstakst), eller «takst» i form av avtale mellom privatpersoner i forbindelse med arv, skifte o.l.

Regninga på eiendomsskatten er for stor til at jeg kan betale denne samlet, kan jeg få hjelp? 
Ja, dersom du får problemer med å betale fakturaen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss om dette. Vi vil da gi veiledning for hvordan vi i fellesskap kan håndtere dette videre.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag