Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Rullering av kommuneplanens arealdel
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Rullering av kommuneplanens arealdel

Meldal kommune varsler oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel og har lagt forslag til planprogram på høring/offentlig ettersyn, med høringsfrist 28.04.17. 

Meldal kommune har startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Arealdelen er vår viktigste langsiktige plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. I tillegg sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Frist for innspill til planprogrammet er 28. april. Frist for innspill til arealdelen er 1. august.

Planprogram

Hovedutvalget for Landbruk og tekniske tjenester har vedtatt å legge ut planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel til høring og offentlig ettersyn. I dette beskrives organiseringen av planarbeidet, viktige temaer i planen, framdriftsplan og muligheter for medvirkning fra innbyggerne. Fram til 27. april kan privatpersoner, organisasjoner, næringslivet og andre som ønsker det, komme med kommentarer og forslag til forandringer i planprogrammet.

Her finner du forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel

Planprogammet ligger også på Servicekontoret i Rådhuset.

 

Frist for innspill til planprogrammet

Høringsfristen/frist for innspill til planprogrammet er 28. april 2017.

Kontaktperson

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Siri Eithun på tlf. 72 49 51 00.

Framdriftsplan for rullering av arealdelen

  • Høring av planprogram: 16. mars -27. april.
  • Planprogrammet behandles i Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 10. mai, som innstiller til kommunestyret. Kommunestyret vil sannsynligvis vedta planprogrammet 31. mai.
  • Få innspill til innholdet i arealdelen fra innbyggerne:   1. april – 1. august
  • Møter for medvirkning: høst 2016 og i høringsperioden for planforslaget, sannsynligvis tidlig 2018 – åpen folkemøter blir annonsert. Dersom lag/foreninger el. lign. ønsker egne møter, er det bare å ta kontakt.
  • Kommunen tar sikte på å legge ut forslag til ny arealdel til høring og offentlig ettersyn i november/desember 2017.

Innspill til arealdelen

Planleggingsarbeidet skal bl.a. tilrettelegge for boligbygging, fritidsbebyggelse, fastsette bestemmelser for bygging i vassdragsnære områder, tilrettelegg for god folkehelse, idretts- og friluftsformål, bidra til næringsutvikling, tilrettelegge for fornybar energiproduksjon, trafikksikkerhet og infrastruktur, ta hensyn til klimautfordringer, naturfarer og viktige natur- og landskapsverdier.

Fristen for innspill til planarbeidet er 1. august. Disse sendes til postmottak@meldal.kommune.no, eller Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.

Styringsgruppe for arbeidet

Det er Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester som har ansvar for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Hva er et planprogram?

Plan og bygningsloven stiller krav om at det skal lages et planprogram for arbeidet med kommuneplanen. I planprogrammet beskrives formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Hensikten med planprogrammet er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal være styrende for planarbeidet.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

  • Samfunnsdelen viser vei for ønsket utvikling av kommunen som lokalsamfunn og kommunens virksomhet. Den er et strategidokument som viser kommunens langsiktige mål og strategier og hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor. Meldal vedtok kommuneplanens samfunnsdel i 2015, og denne er grunnlaget for arbeidet med arealdelen.
  • Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige bruken av kommunens arealer. Arealbruken i kommunen skal bidra til å nå målene som blir vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. Arealdelen består av en planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og reguleringer og plankart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer; kommunedelplaner, temaplaner, reguleringsplaner, økonomiplanen og virksomhetsplaner. I økonomiplanen følger enhetene opp kommuneplanens mål og strategier med kortsiktige og konkrete mål og tiltak, og det bevilges midler til investeringer og drift.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag