Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Brukerundersøkelser 2012
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Brukerundersøkelser i 2012 

I 2011 ble det gjennomført brukerundersøkelser i Meldal kommune innenfor mange tjenesteområder. Det gav nyttig informasjon om hvordan innbyggerne i Meldal oppfatter tjenestene som kommunen leverer. Informasjon om resultatene av undersøkelsene fra 2011 finnes på kommunens hjemmeside. Resultatene i 2011 ble fulgt opp gjennom dialog med innbyggeren i form av foreldremøter, brukermøter og i politiske utvalg.

For å kvalitetssikre og forbedre tjenestene er dialogen med innbyggere viktig, og brukerundersøkelser er et verktøy for slik å få til slik dialog. Kommunen gjennomførte derfor brukerundersøkelser på nytt våren 2012.

Dette er de områdene det ble gjennomført undersøkelser på:

For alle tjenesteområdene unntatt NAV er det brukt verktøy fra Kommuneforlaget som heter bedrekommune.no. For NAV er det brukt en undersøkelse som etaten administrerer. Resultatene for barnevernet er et samlet resultat for barneverntjenesten i det interkommunale barnvernet i Orkdalsregionen (Meldal, Orkdal, Agdenes, Skaun). 

Resultatene er samlet pr dimensjon, dvs det ligger flere svar til grunn for resultatet for dimensjonen ”respektfull behandling”. Dette er bestem t av undersøkelses designet. For å se alle spørsmålene og alle svarene kan man logg på hver undersøkelse kan man gå inn på www.bedrekommune.no . I venstremenyen på siden finnes tidligere undersøkelser (Historiske undersøkelser). Der kan man velge tjenesteområde (for eksempel SFO) og finne resultater for Meldal og/eller andre kommuner. 

Vi gjør oppmerksom på at antallet andre kommuner som er med i sammenligningen kan variere. Sammenligningen med landet for øvrig kan derfor på noen av undersøkelsene være av mindre verdi/interesse.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag