Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Sosiale tjenester
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Sosiale tjenester i NAV

Logo: NAV


Mål: Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den eneklte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Generell informasjon om økonomisk sosialhjelp

 

Sosialtjenesten                Sosialtjenesten er nå en del av NAV.

Tilholdssted i Meldal Rådhus.

Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp 

Søknadsskjema

 

 

Kontakt 
Tlf. 55 55 33 33 
e-post: nav.kontaktsenter@nav.no

Tove Hellesvik
Leder NAV 

Anne Kathrine Angvik 
Veileder

Gerd Karin Ramlo 
Veileder

Elisabeth Vassli 
Veileder

Liv Marit Vinje
Veileder

Katharina Moe 
Veileder 

Marianne Fossum 
Veileder

Mari Skjegstad 
Veileder

Gjeldstelefon 
800GJELD
 

(tlf. 800 45 353)

Lenker m.m. 
Forvaltningsloven 

Lov om sosiale tjenester i NAV 

Helse og omsorgstjenesteloven

NAV

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning

Økonomisk sosialhjelp

Kvalifiseringsprogrammet 

Midlertidig botilbud

Alkoholloven

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag