Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - SFO - Opptak i skolefritidsordning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Opptak i skolefritidsordning

Beskrivelse: Tilbud om leike-, kultur-/fritidsaktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser for barna
Målgruppe: Elever i 1.-4. klasse og barn med spesielle behov i 1.-7. klasse
Pris:

Prisliste

Samarbeids-partnere: Barnehagene ved ferieavvikling
Beslektede tjenester: Grunnskolen
Serviceerklæring:

'Vi lover å gi SFO-tilbud i henhold til lov, vedtekter og tjenestebeskrivelse'

'For at vi skal kunne gi et helårlig tilbud er det viktig at brukere avtaler og følger opp planene for ferieavvikling.

'Dersom det er forhold du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.'

Gjeldende lov og regelverk: Opplæringslova § 13-7 med forskrift
Kommunale vedtekter for SFO
Hvordan få tjenesten: Veiledning om søknadsprosessen og info om saksgang. Konkret innhold i tilbud gjennom den enkelte enhets virksomhetsplan/årsplan.
Søknadsskjema: Søknadsskjema. Kommunale vedtekter for SFO legges ved ved utdeling/utsending av søknadsskjema.
Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til skolen, servicekontor eller sektoradministrasjonen
Vedlegg: Eventuell dokumentasjon på spesielle forhold.
Søknadsfrist: 1. mars
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene behandles av og opptak er delegert til rektorene i grunnskolen.
Behandlingstid: Ca 40 dager
Klagemulighet: Klageinstans er kommunens klagenemnd (formannskapet). Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor oppvekst
Informasjon om enheten: SFO-tilbud ved skolen, men tilbudet kan gis i barnehage i deler av dagen
Ansvarlig leder: Eindride Einum
Kontaktperson:

Rektorene i grunnskolen
MBUS - Anita Storm

Dato opprettet: 010104
Ajouransvarlig: Eindride Einum
Servicekontorets ansvar: Informere om ordningen, og bistå ved utfylling av søknad.
   
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag