Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Skole - Voksenopplæring fremmedspråklige
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Voksenopplæring fremmedspråklige

Beskrivelse: Tilbud om norskopplæring, norsk med samfunnskunnskap, for voksne innvandrere
Målgruppe:

Voksne innvandrere over 16 år med behov for grunnleggende opplæring i norsk med opphold i landet ut over 3 måneder.

Følgende gruppe innvandrere utløser ikke tilskudd og automatisk rett til undervisning:

  • Nordiske borgere (Sverige, Finland, Danmark og Island)
  • Personer med tillatelse etter EØS/EFTA-regelverket
  • Personer med tillatelse på grunnlag av arbeidstilbud, innvilget etter 01.01.2003 og deres familemedlemmer
  • Asylsøkere over 18 år
For disse gruppene må det ligge et kommunalt vedtak om undervisning. Det kan bli krevd dekning av kostnad på undervisning for disse gruppene.
Kriterier: Eleven må dokumentere på hvilket grunnlag han/hun er kommet til Norge.
Pris: Gratis for de som kommer inn under retten. Språkprøve er gratis ved første gangs prøve.
Serviceerklæring:

'Vi lover å gi tilbud om undervisning i norsk med samfunnskunnskap etter løp A (850 timer) eller løp B (inntil 300 timer), og legge til rette for gjennomføring av språkprøve.

'For at vi skal kunne oppfylle dette må du gi oss dokumentasjon på tidligere skolegang som grunnlag for å foreta vurdering om løp A eller B. Videre må du
forelegge dokumentasjon på eventuell tidligere norskopplæring for fremmedespråklige hvis du har oppholdt deg i landet forut for ankomst til Meldal

'Dersom det er forhold du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss'

Gjeldende lov og regelverk: Stortingsmeldinger og rundskriv
Hvordan få tjenesten:

Tjenesten fås ved henvendelse til rektor Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole eller sektoradministrasjonen.

Søknadsskjema: Ingen
Vedlegg: Dokumentasjon på tidligere skolegang, samt eventuell annen dokumentasjon.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av sektor Oppvekst.
Behandlingstid: Vanlig saksbehandlingstid er ca. 1 uke.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor oppvekst
Ansvarlig leder: Eindride Einum
Avdeling: Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole
Kontaktperson: Jon Brønstad
Dato opprettet: 010104
Ajouransvarlig: Eindride Einum
Gyldighet fra-til: Til Introduksjonsloven trer i kraft for denne gruppen. Foreløpig ikke vedtatt når loven eventuelt vil tre i kraft.
Servicekontorets ansvar: Informere om ordningen.
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag