Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - PPT (Pedagogisk/psykologisk tjeneste)
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

PPT (Pedagogisk/Psykologisk tjeneste)

Beskrivelse:

PPT er en rådgivningstjeneste for brukergruppene førskolebarn, barn og unge i skolealder, voksne under opplæring, foresatte, barnehager, skoler og aktuell kommunal administrasjon.

Tjenesten bistår slik at barn og unge som trenger særskilt hjelp får gode opplærings og utviklingsvilkår.

PPT er et støttesystem og har et selvstendig utøvende faglig ansvar.

Det er høy kompetanse i tjenesten innenfor språk, sammensatte lærevansker , og sosiale / emosjonelle vansker.

Målgruppe:

Barn og unge med særskilt behov for tilrettelegging i skole og barnehage.

Kriterier: Sakkyndig vurdering som dokumenterer i forhold til rettigheter.
Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.:

Tjenesten har brosjyrer, hefter eller bøker knyttet til ulike vansker.
Dette kan være for eleven, foreldre eller lærere /  førskolelærere.

Samarbeids-partnere:

Helsestasjon, barnevern, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helsearbeid,skoler, barnehager, Barne- og ungdomspsykiatrien, Barneklinikken v / St. Olavs hospital, Trondsletten habiliteringssenter, Tambartun kompetansesenter

Serviceerklæring:

'Vi lover å bidra til å gi barn og unge gode lærings- og utviklingsmuligheter. Kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skolen i forbindelse med økt grad av systemrettet arbeid.'

Gjeldende lov og regelverk:

Opplæringsloven med forskrifter. prg.5

Hvordan få tjenesten:

Tjenesten tar imot henvendelser muntlig og skriftlig. Søknaden sendes til PPT i Meldal, Kvamsveien 2, 7336 Meldal. PPT jobber fleksibelt og aktivt i feltet. Dette gjelder både i forhold til barnehage, skole, hjem eller andre samarbeidspartnere.

Søknadsskjema: Egne skjemaer for spesialundervisning.
Vedlegg: Eventuelle utredninger som har betydning for søknaden.
Søknadsfrist:

Bekymringssaker hele året i tillegg til søknad om spesialundervisning, Men akutte saker prioriteres hele året i forhold til spes.ped.hjelp.

Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: PPT lager en sakkyndig vurdering i forhold til søknaden.
Behandlingstid: Avhengig av hvilken sak det gjelder og hvor mye utredning som må bli foretatt som feltarbeid. Mange saker behandles på kort tid f.eks. henvisningssaker til andre instanser.
Klagemulighet:

Klagerfristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.

Klageinstans: Fylkesmannen v/ Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper: PP-Tjenesten, Barneverntjenesten, Psykisk helsearbeid, helsestasjon/skolehelsetjenesten, fysio-/ergoterapitjenesten
Dato opprettet: 01.07.04
Dato oppdatert: 08.09.04, 10.05.10
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag