Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Skole - Grunnskoleopplæring for voksne
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Grunnskoleopplæring for voksne

Beskrivelse:  Rett tilgrunnskoleopplæring i fagene
  • Matematikk
  • Norsk
  • Engelsk
  • Natur- og miljøfag
  • Samfunnsfag
  • Kristendomskunnskap med livssynsorientering
Målgruppe: Voksne over opplæringspliktig alder
Kriterier: Kriterier fastslått i lovteksten: Voksne over opplæringspliktig alder, som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.
Pris: Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.
Samarbeids-partnere: Tilbudet kan være aktuelt å tilby i samarbeid med annen kommune, f.eks. Orkdal.
Beslektede tjenester: Grunnskolen og videregående skole
Serviceerklæring:

'Vi lover å gi tilbud, i egen eller i samarbeid med annen kommune, om opplæring i tråd med det bruker er berettiget til etter loven.
Å gi veiledning om den enkeltes opplæringsbehov.
I henhold til krav i lovteksten, å tilpasse undervisninga etter den enkeltes behov.
Fatte vedtak om undervisningstilbud i henhold til forvaltningslovens krav til enkeltvedtak.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette er vi avhengig av at den enkelte tar direkte kontakt med Meldal kommune.'

'Dersom vi ikke innfrir vil vi gå inn og vurdere tilbudet på nytt sett opp mot det opplæringsbehovet vedkommende mener seg berettiget til.'

Gjeldende lov og regelverk: Opplæringslova § 4A-1
Hvordan få tjenesten: Innbygger  melder behov – kommunen foretar en vurdering og veiledning av den enkeltes behov- gir tilbud i henhold til definert behov
Søknadsskjema: Ingen skjema. Direkte henvendelse til servicekontoret eller sektor oppvekst
Søknadsfrist: Ingen
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Før tilbud gis vil kommunen     
  • foreta en vurdering av den enkeltes behov
  • vurdere hvor tilbudet kan gis
  • fatte enkeltvedtak på tilbud
Behandlingstid: Ca. 1 mnd.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Klagemulighet: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oppvekst- og utdanningsavdelinga er klageinstanse. Klage sendes via Meldal kommune som vurderer eventuelt endring av tilbud. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Ansvarlig enhet: Sektor oppvekst
Ansvarlig leder: EindrideEinum
Kontaktperson: Eindride Einum
Dato opprettet: 010104
Ajouransvarlig: Eindride Einum
Servicekontorets ansvar: Å kunne informere om rettigheter i henhold til loven og veilede om saksgang. Bistå med hjelp til søknad.
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag