Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Kulturskole - Kulturskole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kulturskole

Beskrivelse: Opplæring i musikk, sang og dans. Det arbeides med også å kunne tilby kurs innenfor andre områder.
Kulturskolen har prosjektsamarbeid med grunnskolen og frivillig kulturliv.
Undervisningstilbud
Målgruppe: Barn og unge i skolealder, samt 5-åringene ved prosjektsamarbeid med barnehagene.
Kriterier: Ingen særskilte
Pris:

2.615,- pr. år pr elev. 20 % rabatt pr. søsken. 
Prisliste utleie av lydutstyr og instrumenter

Familier med netto skattbar inntekt under 300.000,- kan søke om friplass. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

Brosjyrer o.l.: Brosjyrer fås ved grunnskolene i kommunen, biblioteket på Løkken og ved henvendelse ved kommunens servicekontor. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider.
Samarbeids-partnere: Grunnskole og fritidskulturlivet ved konkrete samarbeidsprosjekt gjennom arbeid med Den Kulturelle Skolesekken.
Serviceerklæring:

'Vi lover at kulturskolen skal medvirke til at alle barn og unge gis de beste muligheter til å utvikle sine musiske og kreative evner og anlegg.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette trenger vi alle relevante opplysninger i søknaden til kulturskolen, og et konstruktivt samarbeid med hjemmet.'

'Dersom det er forhold du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss'

Gjeldende lov og regelverk: Opplæringslova § 13-6.
Norsk kulturskoleråds Rammeplan for kulturskolen  
Retningslinjer for Meldal kulturskole
Hvordan få tjenesten: Det fylles Elektronisk søknadssjema. Ved behov for hjelp kan kulturskolens rektor, Meldal folkebibliotek eller kommunens Servicekontor kontaktes.
Søknadsskjema:

Elektronisk søknadssjema. Ved behov for hjelp kan kulturskolens rektor, Meldal folkebibliotek eller kommunens Servicekontor kontaktes.

Søknadsfrist: Ordinær søknadsfrist er 1. juni for opptak ved skoleårets start. Det kan søkes om opptak fra nyttår, søknadsfrist 1. desember. 
Sendes til: Meldal kulturskole, Ekserplassen 2, 7336  Meldal, eller til helge.rolstadas@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Opptaket er delegert til rektor i kulturskolen
Behandlingstid: Inntil 3 måneder 
Klagemulighet: Klageinstans er kommunens klagenemnd. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor oppvekst
Informasjon om enheten:

Undervisningen foregår i grunnskolens lokaler eller lokaler kulturskolen får tilvist. Sammensetning av grupper, tilgang på egnet utstyr og utnyttelse av tid danner grunnlag for avgjørelsen av hvilke skoler/lokaler som benyttes til undervisning.

Oppsigelse av plass i kulturskolen må være skriftlig innen 1. juni og 1. desember for hhv. høst- og vårsemesteret.

Ansvarlig leder: Helge Rolstadås
Avdeling: Kulturskolen
Kontaktperson: Helge Rolstadås
Dato opprettet: 08.09.2004
Ajouransvarlig: Helge Rolstadås
Dato oppdatert: 06.05.10, 02.08.10, 29.03.11, 09.10.13, 18.02.14, 05.02.15
Servicekontorets ansvar: Informasjon om tilbud, utdeling av søknadsskjema med retningslinjer
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag