Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Fysioterapi
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Fysioterapi

Beskrivelse:

Tjenesten skal arbeide for deg som har –eller står i fare for å få- helseproblemer som er knyttet til bevegelse eller vansker med å mestre daglige gjøremål.

Våre oppgaver er

  • Forebyggende helsearbeid innen alle aldersgrupper
  • Rehabilitering/habilitering
  • Individuell behandling etter spesielle avtaler
  • Gruppetrening
  • Veiledning i egentrening
Målgruppe: Alle
Kriterier:

Behov for samordna tjenester.

Brukermedvirkning, egeninnsats.
Samarbeids-partnere: Korttidsavd. ved Meldal Helsetun, hjemmetjenesten, hjelpetjenesten, sykehus/rehab.institusjoner, NAV Hjelpemiddelsentral, privatpraktiserende fysioterapeut, legetjenesten
Serviceerklæring:

'Vi lover at første gangs kontakt/ vurdering skal skje etter følgende frister:

  • Ved akutte funksjonsproblemer: snarest, helst innen en uke
  • Ved kroniske lidelser, uten akutte funksjonsproblemer: innen 4 – 5 uker.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette 

  • må bruker være motivert for egeninnsats for i større grad å bedre/ vedlikeholde funksjonsnivå.
  • må vi ha nødvendige medisinske opplysninger, samt bakgrunnen for din hennvisning.'

'Dersom vi ikke innfrir vil vi så langt det er mulig forsøke å finne alternative løsninger for å unngå at situasjonen forverres.'

Gjeldende lov og regelverk: Grunnlag i Stortingsmeldinger og rundskriv. Lov om helsetjenester i kommunene. Pasientrettghetsloven.
Hvordan få tjenesten:

Ta kontakt pr telefon for avtale om time/ hjemmebesøk.
Servicekontoret: 72 49 51 00, Fysioterapeutkontoret: 72 49 48 38

Søknadsskjema:

Henvisningsskjema til fysio-/ergoterapi 0-16 år, henvisningsskjema til fysio-/ergoterapi over 16 år.

Skjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper; barnevernstjenesten, PP-tjenesten, psykisk helsearbeid, helsestasjon/ skolehelsetjenesten og fysio-/ ergoterapitjenesten.
Dato opprettet: 26.01.04
Dato oppdatert: 17.09.04
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag