Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Barnehage - Barnehageplass
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om barnehageplass

Beskrivelse 
Opptak til barnehagene i Meldal kommune

Målgruppe 
Foreldre/foresatte til barn i førskolealder

Kriterier 
Rett til plass, Lov om barnehager § 12 a:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

For å få denne retten må søker oppfylle følgende krav: 

 • Det må søkes innen fristen 1. mars 
 • Barnet må fylle ett år innen 31.10. i søknadsåret
 • Barnet må være bosatt i Meldal kommune innen 31. august i opptaksåret
 • Barnet må være født ved søkertidspunkt
 • Nedre aldersgrense ved oppstart er ett år

Rett til plass betyr at Meldal kommune tilbyr barnehageplass fra 1. august i opptaksåret. Det betyr ikke rett til plass i en spesiell barnehage, og heller ikke rett til plass før 1. august. Meldal kommune vil tilstrebe å tilby plass så nær opp til det antall dager pr. uke som ønskes.

 • Søker som takker nei til tilbud om barnehageplass, mister retten til plass
 • Søknad om opptak av barn skjer på fastsatt skjema
 • Hovedopptak av barn skjer en gang hvert år. Søknadsfrist er 1. mars
 • Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli
 • Forøvrig behandles søknader fortløpende og barn tas inn når det er ledig plass

Opptakskriterier

1. Barn med rett til plass etter Barnehageloven § 13 
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet ledd, har rett til prioritet ved opptak barnehage

Utdyping: 
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelse som utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak.

2. Barn med rett til plass etter Barnehageloven § 12 a 
Blant søkere med rett til plass etter Barnehageloven § 12 a prioriteres søkere etter følgende kriterier:

2.1 Familie med alvorlig sykdom 
Med sykdom forstås i denne forbindelse alvorlig, varig sykdom/funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken. Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist.

2.2 Barn av flyktninger/asylsøkere 
Barn av flyktninger/asylsøkere som trenger barnehageplass som følge av foreldrenes rett og plikt til norskopplæring.

2.3 Søskenprioritet 
Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i.

2.4 Barn av unge, enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde 
Med ung menes fortrinnsvis tenåringsforeldre, men også andre unge, enslige forsørgere kan prioriteres etter en skjønnsmessig vurdering. Innenfor gruppen prioriteres søkere etter forsørgers alder slik at de yngste får plass først.

2.5 Øvrige søkere med lovfestet rett til plass

2.6 Søkere som får tildelt plass i hovedopptaket, men som ønsker å vente på sitt 1. eller 2. ønske 
Ved lik prioritering foretas loddtrekning for å avgjøre rekkefølgen på søkerne.

3. Barn uten rett til plass etter Barnehageloven § 12 a 
Barn uten rett til plass i opptaksåret er:

 • Søknad om plass som mottas etter 1. mars i opptaksåret
 • Søknad for barn som fyller ett år senere enn 31.oktober i opptaksåret
 • Søknad for barn som flytter til Meldal senere enn 31. august

Når barn med rett til plass har fått tilbud, kan resterende plasser tildeles barn uten rett til plass.

Blant barn uten rett til plass tildeles barnehageplass etter følgende prioritering:

3.1 Familie med alvorlig sykdom 
Med sykdom forstås i denne forbindelse alvorlig, varig sykdom/funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken 
Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist.

3.2 Barn av flyktninger/asylsøkere 
Barn av flyktninger/asylsøkere som trenger barnehageplass som følge av foreldrenes rett og plikt til norskopplæring.

3.3 Søskenprioritet 
Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i.

3.4 Barn av unge, enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde 
Med ung menes fortrinnsvis tenåringsforeldre, men også andre unge, enslige forsørgere kan prioriteres etter en skjønnsmessig vurdering. Innenfor gruppen prioriteres søkere etter forsørgers alder slik at de yngste får plass først.

3.5 Øvrige søkere uten rett til plass 
Ved lik prioritering tildeles plasser etter ansiennitetsprinsippet. Ved lik ansiennitet foretas loddtrekning.

Gruppesammensetning 
Ved tildeling av ledig barnehageplass gis opptaksmyndighet anledning til å ta hensyn til den eksisterende barnegruppe for å sikre en hensiktsmessig gruppesammensetning. Om nødvendig kan ikke-prioriterte søkere gis plass for å oppnå dette. Barnehageloven må uansett følges, barn med rett til plass skal alltid tilbys plass før et barn uten lovfestet rett.

Det må for øvrig foretas en helhetsvurdering av den enkelte søknad slik at barnets beste blir ivaretatt og en totalvurdering av alle søknader.

Pris: Betalingssatser

Foreldre med lav inntekt har krav på redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på 20 t i uken for barn mellom 3 – 5 år. Du finner informasjon om disse ordningene, og søknadsskjema på hjemmesiden til barnehagene.

Samarbeidspartnere

 • Hjelpetjenestens faggrupper lokalt 
 • Den interkommunale barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun
 • Grunnskolen

Serviceerklæring 
Meldal kommune lover at alle søknader skal behandles etter lov om barnehager og vedtektene for barnehagene i Meldal. For at kommune skal oppfylle dette, må følgende være oppfylt:

 • Alle søknadene blir levert innen søknadsfristen
 • Alle relevante opplysninger er påført søknadsskjemaet

Gjeldende lov og regelverk

 1. Lov om barnehager
 2. Forskrift om rammeplan for barnehagen
 3. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
 4. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 5. Vedtekter for barnehagene i Meldal

Hvordan få tjenesten  
Det søkes på elektronisk søknadskjema. Dersom det søkes om plass i flere barnehager, vennligst prioriter mellom barnehagene

Det foretas samordnet opptak for alle barnehagene. I det betyr at det ikke er gitt å få barnehageplass i egen krets.

Hvis du ikke har tilgang på datamaskin, så kan du henvende deg til servicekontoret på Rådhuset, eller til den enkelte barnehage, så vil du få hjelp til å fylle ut og sende skjema.

Søknadsskjema 
Søknad om barnehageplass 2017 – 2018

Vedlegg
Eventuell dokumentasjon på spesielle forhold.

Søknadsfrist 
For hovedopptak er søknadsfristen 1. mars. Ved ledig kapasitet kan opptak gjøres fortløpende gjennom året.

Sendes til 
Sendes elektronisk til kommunen. Når søknaden er mottatt og registrert, vil du få en automatisk melding fra kommunen, på oppgitt epost-adresse.

Søknadsbehandling 
Svar gis i løpet av april måned.

Behandlingstid 
Ca. 45 dager

Klagemulighet 
Klageinstans er kommunens klagenemnd.

Klagefrist er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.

Kontakt 
Meldal kommune 
Servicekontoret, tlf. 72495100

Ansvarlig enhet 
Sektor oppvekst og kultur

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om enhetene 
Løkken barnehage (1-5 år, 90 plasser) 
Smedhaugen 5 
7332 Løkken Verk

Grefstad barnehage (1-5 år, 72 plasser) 
Ekserplassen 1 
7336 Meldal

Storås barnehage (1-5 år, 66 plasser) 
Øvermoan 1 
7334 Storås

Å barnehage (0-5 år, 36 plasser) 
Stensveien 5 
7335 Jerpstad

Ansvarlig leder 
Gro Magnhild Brønstad

Kontaktperson  
Løkken barnehage. - Terje Pedersen 72 49 46 72 
Grefstad barnehage – Elin F. Steigedal 72 49 46 83 
Storås barnehage – Marit Grete Lo 72 49 46 87 
Å barnehage – Anita Lium 72 49 46 60

 

Dato opprettet: 01.01.04

Ajouransvarlig: Elin Forfod Steigedal

Dato oppdatert: 05.08.10, 16.01.17

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag