Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø - Oversikt over tjenestebeskrivelser landbruk, natur og miljø
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Oversikt over tjenestebeskrivelser for landbruk og naturforvaltning

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler

Avlingssvikt - erstatning

Avløsertilskudd ved sykdom m.v.

Bo- og driveplikt på landbrukseiendommer

Bygdeutviklingsmidler

Deling av grunneiendom

Driftsplan eller bestandsplan for hjortevilt

Fellingskvote for hjortevilt og bever

Fellingsstatistikk hjortevilt og bever

Hogst i vernskog

Konsesjon for erverv av fast eiendom

Landbruksveg - søknad om bygging

Landbruksvikar

Melkekvote - kjøp og salg

Miljøplan på gardsbruk

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Miljøtiltak i jordbruket

Motorferdsel i utmark

Nydyrking

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Omdisponering av jordbruksareal

Organisert beitebruk

Pelsdyrareal

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Skogfond (tidligere skogavgift)

Statistikk i landbruket

Teknisk planlegging i landbruket

Tidligpensjon for jordbrukere

Vassdragstiltak

Verneområdene

Viltfondet

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag