Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Sammenføying av eiendommer
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Sammenslåing av matrikkelenheter

Beskrivelse: Flere eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelsinnehaver, kan kreves sammenføyd. Den sammenføyde eiendommen bør som hovedregel bli ett sammenhengende areal. På samme måte kan flere festeretter sammenføyes dersom de ligger på samme grunneiendom. Sammenføying kan kreves av den som har grunnbokshjemmel.  
Målgruppe: Hjemmelshavere
Kriterier:

Sammenføying kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Tinglysingsmyndigheten kan også forlange at det blir tinglyst avtale om hvilken prioritetsrekkefølge andre rettigheter skal ha i forhold til hverandre, såfremt dette må antas å ha betydning ved eventuelt tvangssalg.

Ved sammenføying utvides panterett til hele den sammenføyde eiendom eller festerett.
Pris: 140,- pr. eiendom
Samarbeids-partnere: Sør-Trøndelag tingrett
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om sammenføying fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og det må være ordnet opp i heftelser. '

'Dersom vi ikke behandler kravet om sammenføying innen 3 uker, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 
Forskrift om eigedomsregistrering (matrikkelforskriften)

Hvordan få tjenesten: Ved krav om sammenføying av eiendommer, kreves skjema undertegnet av hjemmelshaver(e).
Søknadsskjema: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Vedlegg: Grunnbokutskrifter
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Kravene blir behandlet av seksjon Utvikling
Behandlingstid: Kravene behandles fortløpende og innen 3 uker etter mottaket.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Utvikling - Plan og byggesak
Informasjon om enheten:

Seksjon Utvikling omfatter fagområdene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kartforvaltning, kart- og delingsforretninger, landbruk og naturforvaltning.

Dato oppdatert: 18.03.2010, 30.05.16
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag