Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Verneområdene
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Forvaltning av verneområdene

Beskrivelse:

Kommunen har forvaltningsansvaret for følgende områder vernet etter naturvernloven:

  • Litjbumyran naturreservat
  • Urdvatnet naturreservat
  • Garbergmyra naturreservat
  • Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat
  • Ei furu på Vasshaugen v/ Resvatnet

I tillegg ligger 2 vernede områder delvis i Meldal kommune:

  • Trollheimen landskapsvernområde (forvaltes av fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal)
  • Storslettkjølen naturreservat (forvaltes av fylkesmannen i Møre og Romsdal)

I 2005 ble Svorkavassdraget varig vernet 

Målgruppe: Brukere av verneområdene
Kriterier: Det er vedtatt vernebestemmelser for hvert enkelt område
Pris: Gratis behandling av saker etter disse forskriftene. Det kan være gebyr dersom det er nødvendig med tillatelse etter annet lovverk.
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden inneholde nødvendige opplysninger og vedlegg.'

'Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, vil søker få underretning om dette.'

Gjeldende lov og regelverk: Forskrift om Garbergmyra naturreservat
Forskrift om Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat
Forskrift om fredning av Litjbumyran naturreservat
Forskrift om vern av Urvatnet naturreservat
Forvaltningsplan for verneområdene med lokal myndighet (PDF-869KB)
Hvordan få tjenesten: Dersom det er planer om tiltak som ikke er i tråd med bestemmelsene for området, må det søkes om særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
Søknadsskjema:

Det foreligger ikke spesielt skjema for søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Det kan også være nødvendig med tillatelse etter annet lovverk. Her kan det finnes skjemaer.
Vedlegg: Kart over området. Det kan være økonomisk kartverk i målestokk 1:5000
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene behandles av Orkla Landbruk med eventuell politisk behandling i hovedutvalget for Utvikling og Drift.
Behandlingstid: Saksbehandlingstida i kommunen er avhenging av sakens omfang, f eks. om det er nødvendig å innhente høringsuttalelser.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Orkdal og Meldal kommuner lokalisert på Meldal Landbrukssenter.

Dato opprettet: 010104
Dato oppdatert: 13.01.06
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag