Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Vassdragstiltak
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Vassdragstiltak

Beskrivelse: Vassdragstiltak omfatter fiskeforbedrende tiltak, forbygging og flomvern, bygging av mikrokraftverk m.v. og det kreves tillatelse etter Lov om vannressurser og Plan og bygningsloven
Målgruppe: Eiere av fast eiendom og med rettigheter i vassdrag.
Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.:

Iformasjonsmateriell fås i kommunen eller hos NVE.
Nødvendige kart kan skaffes av kommunen.

Samarbeids-partnere: Norges Vassdrags- og Energidirektorat og Fylkesmannen.
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om vassdragstiltak fortløpende og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfyllt og ha nødvendige vedlegg.'

'Dersom vi ikke behandler søknaden din innen rimelig tid, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om vassdragsreguleringer
Plan- og bygningsloven
Hvordan få tjenesten: Søknad om vassdragstiltak skrives på egne skjema, som leveres til kommunen.
Søknadsskjema:

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven for bygging av små kraftverk

Søknad om fiskeforbedrende tiltak osv. skjer uten eget skjema.

Søknadsskjemaer fås ved henvendelse til Orkla Landbruk eller hos NVE.

Vedlegg: Varierer etter tiltakstype, men alle må ha kart i mål: 1:50.000 og 1:5.000.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av seksjon Utvikling. Kommunen skal se til at søknaden er fullstendig og avgi en foreløpig uttale før den oversendes til NVE og/eller Fylkesmannen for videre behandling. De fleste tiltak sluttbehandles i kommunen etter PBL.
Behandlingstid: Vil variere avhengig av hvilket tiltak det gjelder og etter behandlingstid ved NVE og Fylkesmannen. Kommunen vil behandle søknaden fortløpende og uten ubegrunnet opphold.
Klagemulighet: Etter at NVE og Fylkesmannen har fattet vedtak, er det klagemulighet. Også kommunens vedtak kan påklages.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Orkdal og Meldal kommuner lokalisert på Meldal landbrukssenter.

Dato opprettet: 010104
Dato oppdatert: 13.01.06
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag