Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Viltfondet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om tilskudd fra viltfondet

Beskrivelse:

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt viltfond. Tilskudd fra fondet kan gis til vilttiltak som videreutvikler og stimulerer til lokal viltforvaltning. Prioriterte tiltak vil være: Bestandsplanarbeid, biologiske registreringer, viltkartlegging, innsamling av biologiske data, tiltak som hever kunnskapsnivået hos rettighetshavere, jegere og samfunnet for øvrig. Tiltak som stimulerer til samarbeid blir svært høyt prioritert.

Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
Målgruppe: Enkeltpersoner og organisasjoner
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannens miljøvernavd.
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader om tilskudd fortløpende og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden inneholde tilstrekkelige opplysninger og ha nødvendige vedlegg.

Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, vil søker få underretning om dette.

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.

Retningslinjer for bruk av kommunalt viltfond

Hvordan få tjenesten: Det sendes en søknad til kommunen med beskrivelse,  kostnadsoverslag og finansieringsplan for tiltaket.
Søknadsskjema: Det er ikke utarbeidet søknadsskjema.
Vedlegg: Avhengig av hva det søkes tilskudd til.
Søknadsfrist: Ingen
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende og senest innen 4 uker. Saksbehandlingstida for søknader som må behandles politisk, vil være avhengig av møteplanen for det politiske utvalget.
Klagemulighet: Vedtaket kan påklages til kommunens klagenemnd. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtaket.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Meldal og Orkdal kommuner lokalisert på Meldal Landbrukssenter.

Dato opprettet: 01.01.04
Dato oppdatert: 28.01.08
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag