Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Tidligpensjon for jordbrukere
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tidligpensjon for jordbrukere

Beskrivelse: Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.
Målgruppe: Gardbrukere og ektefelle/samboer som overdrar eiendommen til ny eier.
Kriterier: For å ha krav på enbrukerpensjon må bruker ha fylt 62 år. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år. Den samlede referanseinntekten må minst være 90.000 kroner. Det er også andre vilkår, se forskrift om tidligpensjon for jordbrukere.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om tidligpensjon fortløpende og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil søker få underretning om dette.'

Gjeldende lov og regelverk: Forskift om tidligpensjon til jordbrukere
Hvordan få tjenesten:   Bruker søker på eget fastsatt skjema, ” Søknad om tidligpensjon for jordbrukere”.
Kommunen ser til at all nødvendig dokumentasjon følger vedlagt og uttaler seg i saken, søknaden oversendes til Fylkesmannen for vedtak og utbetalinger.
Søknadsskjema: Søknad om tidligpensjon for jordbrukere
Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
Vedlegg: Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:
  • bekreftet ligning for årene som inngår i referanseperioden
  • skattekort (ikke ved forhåndssøknad)
  • tinglyst skjøte (ikke ved forhåndssøknad)   
Søknadsfrist: Det er ingen fastlagt frist for søknad.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk før den sendes Fylkesmannen for avgjørelse.
Behandlingstid: Saksbehandlingstida i kommunen er ca. 2 uker. I tillegg kommer saksbehandlingstid hos Fylkesmannen.
Klagemulighet: Klageinstans er Statens landbruksforvaltning. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Orkdal og Meldal kommuner lokalisert på Meldal Landbrukssenter.

Dato opprettet: 01.06.04
Dato oppdatert: 13.01.06, 08.01.07
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag