Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Teknisk planlegging i landbruket
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Teknisk planlegging i landbruket

Beskrivelse: Kommunen kan mot betaling bistå med enkel planlegging av landbruksveger, driftsbygninger, grøftefelt, miljøplaner, miljøtiltak o.l.
Videre kan kommunen bistå med driftsplanlegging.
Målgruppe: Jord- og skogeiere
Pris:

Ved bygningsplanlegging og kulturlandskapstiltak med kostnadsoverslag mindre enn 700.000 kr. betales et gebyr på 1,5 % av kostnadsoverslaget. For tiltak over 700.000 betales 1,0 %.

For bilveger betales 2,0 % av kostnadsoverslaget, for traktorveger 1,0 %. Ved ufullstendige planer fastsettes gebyret i henhold til medgått tid.

Ved grøfteplanlegging er gebyret avhengig av størrelsen på grøftefeltet.
Brosjyrer o.l.: Byggeskikk i Meldal
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

'Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å yte planleggingstjenester der planlegging ikke lar seg løse på annen måte. Arbeidet skal utføres på en faglig god måte.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må bestillingen av planleggingstjenesten må være så presis som mulig (eget bestillingsskjema).'

'Dersom det er forhold ved tilbudet du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.'

Hvordan få tjenesten: Bestilling av planlegging skjer til kommunen. Det er kun enkle planleggingsoppdrag vi har mulighet til å ta på oss. Omfanget vil være avhengig av kapasiteten.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Meldal og Orkdal kommuner lokalisert på Meldal Landbrukssenter.
Dato opprettet: 01.08.04
Dato oppdatert: 13.01.06, 08.01.07
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag