Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Beskrivelse:

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene og redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift i jordbrukets kulturlandskap. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Det kan gis tilskudd til følgende tiltaksgrupper:

  • planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
  • kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak
Målgruppe: Eiere og drivere av landbrukseiendommer.
Kriterier: Frist for å gjennomføre tiltakene er 3 år fra innvilgning.
Pris: Gratis (gjelder behandling av søknad). Eventuell planlegging må det betales for (lenke til tjenesten teknisk planlegging i landbruket)
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak fortløpende, og senest innen 1 måned etter fastsatt søknadsfrist, og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.

Dersom det av ulike årsaker er behov for ekstra saksbehandlingstid, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil søker få underretning om dette.

Gjeldende lov og regelverk:

Forskift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Hvordan få tjenesten:

Bruker søker på eget fastsatt skjema, ”Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket”.
Søknaden sendes til og behandles av kommunen. Kommunen kan sette en frist for å sende søknad.

Søknadsskjema:

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Orkla Landbruk.

Vedlegg:

I de fleste sakene vil det være nødvendig med vedlegg (se søknadsskjema):

-          beskrivelse av tiltak

-          plantegninger

-          spesifisert kostnadsoverslag

-          miljøplan   

-          foto og kart

Søknadsfrist:

15. september

Sendes til:

Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no

Søknads-behandling:

Søknadene behandles av Orkla Landbruk etter utgått søknadsfrist.

Behandlingstid:

Saksbehandlingstida i kommunen er maks. 1 måned etter søknadsfrist forutsatt fullstendig søknad med nødvendige vedlegg.

Klagemulighet:

Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.

Kontakt:

Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00

Ansvarlig enhet:

Orkla Landbruk

Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Orkdal og Meldal kommuner lokalisert på Meldal Landbrukssenter.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag