Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Skogfond
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Bruk av skogfond

Beskrivelse:

Vilkår for og rutiner om utbetaling av skogfond i forbindelse med investeringer i egen skog finner du nærmere opplysninger om her. Skogfond er å betrakte som en fondsavsetning, og alle skogeiere må sette av skogfond ved omsetning av bartrevirke. Skogfondssatsen er valgfri i intervallet 4-40 % av brutto salgspris.  Midlene skal investeres i den eiendommen midlene kommer fra.
Skogfond het tidligere skogavgift.

 

Skogfond med skattefordel kan brukes til:  

 • Skogkulturtiltak.
 • Bygging, ombygging og opprustning av skogsveier.
 • Vedlikehold av skogsbilveier.
 • Konkrete miljøtiltak der det drives skogbruk
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
 • Investeringer i bioenergitiltak.
 • Forsikring mot stormskader og skogbrann.
 • Kompetansehevende tiltak.
 • Oppmerking av eiendomsgrenser.

Skogfond kan også brukes til å dekke merverdiavgift, men det gir ikke skattefordel.

Fra 2007 økes skattefordelen fra 60 til 85 prosent, samtidig som de formål skogfond med skattefordel kan brukes til utvides.

Målgruppe: Eiere av eiendommer med mer enn 10 daa produktiv skog.
Kriterier: Skogfond utbetales for investeringer i egen skog. De investeringer og tiltak som skogfondet søkes brukt til, skal være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og må ikke være i strid med skogbrukslovens formål og bestemmelser, eller forskrift gitt i medhold av skogbruksloven.
Pris:


Brosjyrer o.l.

Gratis (gjelder behandling av søknad). Eventuell planlegging må det betales for.

Informasjonsbrosjyre om skogfond

Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader om bruk av skogavgift fortløpende, og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.

Dersom det av ulike årsaker er behov for ekstra saksbehandlingstid, vil søker få underretning om dette.

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om skogbruk og skogvern

Forskrift om skogfond
Forskrift om skogfond,skatteregler

Hvordan få tjenesten:

Søknadsskjema med vedlegg leveres/sendes til kommunen.

Bruksanvisning for utfylling står på baksiden av skjema (side 2).

Ved skogkulturarbeid utført av Allskog og ved kjøp av planter medsendes søknadsskjema som vedlegg til faktura.

Det er ikke nødvendig å fylle ut søknadsskjemaet i de tilfellene der Allskog har utført arbeid. Her er det nok med en bekreftelse på at skogeier ønsker å bruke skogfond for å dekke denne regninga. Skogeier må bekrefte dette på en kopi av regninga. Skogeier må også opplyse om han ønsker å dekke momsen med skogfond eller ikke.
Søknadsskjema:

Skogkultur - eget arbeid

Vedlegg:
 • Bilag eller annen dokumentasjon for utgifter (kopi av fakturaer).
 • Kart over området. Det kan være Økonomisk Kartverk i målestokk 1:5000, eller henvisning til bestandsnummer i skogbruksplanen.
Søknadsfrist: Søknader kan innsendes fortløpende gjennom året. Søknadene blir også behandlet fortløpende, men det kan gå inntil 4 uker fra innlevert søknad til utbetaling av skogfond.

NB: Spesifisert krav om utbetaling av skogfond skal sendes kommunen senest 1 – ett – år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk.
Behandlingstid: Saksbehandlingstida i kommunen er maks. 4 uker
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Meldal og Orkdal kommuner.

Dato opprettet: 01.08.04
Dato oppdatert: 28.01.08
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag