Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Produksjonstilskudd i jordbruket inkl. tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Beskrivelse:

Produksjonstilskudd i jordbruket skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trekt opp.

Som produksjonstilskudd regnes tilskudd til jordbruksareal, beiting, økologisk landbruk og husdyrhold, se under søknadsfrist for mer detaljert oversikt.

Avløserordninga ved ferie og fritid skal bidra til å finansiere leie av avløsere i jordbruket.
Målgruppe:

Produksjonstilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og på en eller flere landrukseiendommer som driver vanlig jordbruksproduksjon med de dyreslag eller vekstgrupper det søkes tilskudd for, slik disse er definert i jordbruksavtalen. Avløsertilskudd kan gis til foretak som har rett til produksjonstilskudd og foretak med pelsdyr eller bihold (kun sykdom) dersom foretaket er registrert som merverdiavgiftspliktig eller hatt en omsetning på minimum kr. 30.000.

Pris: Gratis

Samarbeids-partnere:

Fylkesmannen
Beslektede tjenester: Regionale miljøtilskudd
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om tilskudd innen de fristene Statens landbruksforvaltning setter for slike saker og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.'

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Hvordan få tjenesten: Foretak søker på fastsatt skjema elektronisk via Altinn. Søknaden kan sendes via Internett eller sendes til kommunen innen søknadsfristen.
Kommunen ferdigbehandler søknaden. Statens landbruksforvaltning sender ut melding om vedtak og foretar utbetaling.
Søknadsskjema:

Søknadsskjema ligger på landbruksdirektoratets nettside og krever pålogging via Altinn. Papirskjema kan fås ved henvendelse Orkla Landbruk.

Vedlegg:

Nye foretak og foretak som har hatt endringer i deltakere i selskapet, unntatt enkeltmannsforetak, skal legge ved ”oppgaveskjema for deltakere i selskaper”, samdrifter skal legge ved egenmelding for samdrifter.

Foretak som søker om omleggingstilskudd til økologisk landbruk, skal legge ved kart som viser karensarealet det søkes omleggingstilskudd for.

Det kan også være andre vedlegg, se veiledningshefte vedlagt utsendt søknadsskjema, event. henvend deg til kommunen.
Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 20. august med registreringsdato 31. juli og 20. januar med registreringsdato 1. januar.

20. august kan det det søkes om:

 • Driftstilskudd i melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • Tilskudd til husdyr
 • Areal- og kulturlandskapstilskudd
 • Omleggingstilskudd til økologisk landbruk
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 
 • Beitetilskudd
 • Utmarksbeitetilskudd

20. januar kan det søkes om til:

 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • Tilskudd til husdyr
 • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Avløsertilskudd
Sendes til: Via internett eller Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk.
Behandlingstid: Utbetaling av tilskudd etter søknad 20. januar utbetales i juni og etter søknad 20. august i februar påfølgende år.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak, dvs. utbetalingsbrev.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Meldal og Orkdal kommuner.
Dato opprettet: 01.01.04
Dato oppdatert: 04.01.05, 13.01.06, 08.01.07, 09.05.16
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag