Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Organisert beitebruk
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Organisert beitebruk

Beskrivelse:

Beitelag kan søke om tilskudd til drifta av beitelaget, og til investeringer og tiltak i beiteområdet.

Det ordinære driftstilskuddet til beitelag inngår i tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag, og søkes på via Altinn. Søknad om tilskudd til investeringer leveres på eget fastsatt skjema og sendes kommunen.

Målgruppe: Beitelag for småfe og storfe.
Pris: Gratis (med unntak av teknisk planlegging).
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om tilskudd fortløpende og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer, og innen fastsatt frist.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil søker få underretning om dette.'

Gjeldende lov og regelverk:  
Hvordan få tjenesten: Beitelag søker på egne fastsatte skjema.
Søknadsskjema: Tilskudd til tiltak i beiteområder
Vedlegg: Søknad om investeringer og tiltak må være vedlagt tegninger, beskrivelser og kostnadsoverslag.
Søknadsfrist:

Søknadsfrist for å søke drift av lag, 20. august, frist for tiltak i beiteområder, 15. februar.

Sendes til: Elektronisk søknad via link til søknadsskjema
Søknads-behandling: Søknaden behandles Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Behandlingstid:  
Klagemulighet: Klageinstans er Landbruksdirektoratet. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningtjeneste for Orkdal og Meldal kommuner.
Dato opprettet: 01.01.2004
Dato oppdatert: 10.06.08, 04.05.16, 12.05.16
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag