Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Støttekontakt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Støttekontakt

Beskrivelse: Målet for bruk av støttekontakt er at brukeren får utvidet mulighet til å delta i det vanlige samfunnslivet, hjelp til en meningsfylt fritid og hjelp til å dekke behovet for sosial kontakt.
Målgruppe: Gis til personer og familier som har behov p.g.a. funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.
Kriterier: Funksjonshemmede som etter en individuell vurdering har behov for hjelp til å få en meningsfull fritid og sosialt samvær.
Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.:  
Gjeldende lov og regelverk: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b
Hvordan få tjenesten: Eget søknadsskjema (se nedenfor)
Søknadsskjema: Søknad om tjenester i pleie- og omsorgssektoren
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Hjemmetjenesten i Meldal, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Søknads-behandling: Skriftlig svar på søknaden i form av et vedtak.
Behandlingstid: Ingen (fortløpende)
Klagemulighet: Klagen sendes til den instans i kommunen som behandlet søknaden.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klage til Fylkesmannen som avgjør klagesaken i siste omgang.  Klagefristen er 3 uker.     Fremgangsmåte ved klager
Kontakt: Hjemmetjenesten, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - tlf. 72 49 48 50
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 14.07.04
Dato oppdatert:  09.10.13
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag