Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Tekniske hjelpemidler
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tekniske hjelpemidler

Beskrivelse:
  • Korttidsutlån av hjelpemidler til personer med helseplager med varighet over en kort periode (begrenset utlånstid)
  • Varig utlån av hjelpemidler til personer med varige helseplager
Målgruppe:

Personer som p.g.a. sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt evne til                                                                             - å utføre inntektsgivende arbeid                                         - å fungere i dagliglivet                                                       - å få muligheten til å kunne bli pleid hjemme

Kriterier: Personer med medisinske tilstander eller følgetilstander etter sykdom, skade eller lyte.
Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.:

'Trenger du hjelpemidler?' utgitt av Rikstrygdeverket

Samarbeids-partnere:                          
Beslektede tjenester: Vaktmestertjenester                                                   Trygghetsalarm
Gjeldende lov og regelverk: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Hvordan få tjenesten: Ta kontakt med ergoterapeut eller Hjemmetjenesten.
Søknadsskjema:

RTV-blankett 5.16.                                                       Rekvisjonsskjema ADL hjelpemidler.     

Kommunal formidler, eller andre som utreder behov for tekniske hjelpemidler, skriver fullstendig utfylt søknad sammen med bruker og sender den til Hjelpemiddel-sentralen.

Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Ta kontakt med ergoterapeut eller Hjemmetjenesten
Behandlingstid: Inntil 4 uker.
Klagemulighet: Avslag kan påklages på eget skjema til Hjelpemiddelsentralen.  Klagen videresendes til Rikstrygdeverket for endelig avgjørelse.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 13.07.04
Dato oppdatert: 09.10.13
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag