Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Hjemmesykepleie
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hjemmesykepleie

Beskrivelse: Forebygging av funksjonstap hos brukerne ved å bygge på restfunksjoner og ved å motivere til egenomsorg.  
Nattpatruljen er en del av hjemmesykepleien.  Den gir hjelp til de av kommunens innbyggere som trenger hjelp og tilsyn på natt.
Målgruppe: Kommunens innbyggere som trenger sykepleietjenester i hjemmet.
Pris: Gratis
Beslektede tjenester: Hjemmehjelp/praktisk bistand
Gjeldende lov og regelverk: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 a
Hvordan få tjenesten: Ta kontakt med av.sykepleier i din sone.
Søknadsskjema: Søknad om tjenester fra pleie og omsorg
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende).
Sendes til: Hjemmetjenesten i Meldal, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Søknads-behandling:

Avd.sykepleier vil foreta et hjemmebesøk.  Det gis skriftlig svar på søknaden.

Behandlingstid: Normalt 2-7 dager
Klagemulighet: Klagen sendes til den instans i kommune som behandlet søknaden.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkeslegen som avgjør klagesaken i siste omgang. Klagefristen er 3 uker etter mottatt melding om vedtak.  Fremgangsmåte ved klager.
Kontakt: Hjemmetjenesten, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - tlf. 72 49 48 50
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 23.06.04
Dato oppdatert: 12.06.12
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag