Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Omdisponering av jordbruksareal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Omdisponering av jordbruksareal

Beskrivelse: Før det foretas omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål, må det foreligge en tillatelse fra landbruksmyndigheten (kommunen).
Målgruppe: Eiere av fast eiendom.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om omdisponering av areal fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige kartvedlegg.'

'Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk: Lov om jord (jordlova) av 12.05.1995, med tilhørende forskrifter
Hvordan få tjenesten: Søknad om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skrives på eget skjema eller det formuleres en egen søknad.
Søknadsskjema: Søknad om omdisponering av jordbruksareal til andre formål
Søknadsskjema fås også ved henvendelse til servicekontoret.
Vedlegg: Søknaden må vedlegges et kart som viser beliggenheten og utstrekningen av det arealet som søkes omdisponert.
Søknadsfrist: Søknad sendes i god tid før det er planlagt å gjennomføre omdisponeringen.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk. Politisk utvalg er hovedutvalg for Utvikling og Drift.
Behandlingstid: Søknaden behandles fortløpende avhenging av møteplanen for hovedutvalget, eventuelt som sak delegert til administrasjonen og da innen forvaltningslovens krav på svar innen en måned.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Meldal og Orkdal kommuner.
Dato opprettet: 01.01.04
Dato oppdatert: 05.01.06, 09.05.16
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag