Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Beskrivelse:

Formålet med tilskuddsordningen til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdiene knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Det kan gis tilskudd til følgende tiltaksgrupper:

  • Tilskudd til skogkultur ekskl. bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd
  • Tilskudd til nye eller ombygging av eksisterende skogsveger
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til drift med taubane, hest og andre
  • Tilskudd til andre tiltak i skogbruket  
  • Tilskudd til uttak av skogsvirke til bioenergi (informasjon om ordninga)

Fylkesmannen er vedtaksansvarlig for tilskudd til taubane og veger. Ansvar for de øvrige tiltaksgruppene ligger hos kommunen. 

Målgruppe: Eiere av eiendommer med mer enn 10 daa produktiv skog.
Kriterier: Det er ulike vilkår for de ulike tiltaksgruppene, se forskriften.
Pris: Gratis (gjelder behandling av søknad). Eventuell planlegging må det betales for.
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket fortløpende, eventuelt innen 1 måned etter fastsatt søknadsfrist, og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.

Dersom det av ulike årsaker er behov for ekstra saksbehandlingstid, vil søker få underretning om dette.

Gjeldende lov og regelverk:

Forskift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om skogfond

Hvordan få tjenesten:

Bruker søker på fastsatte skjemaer avhenging av type tiltak. Søknaden sendes til og behandles av kommunen som vedtaksmyndighet eller som førsteinstans for videresending til fylkesmannen. Det kan søkes om tilskudd til skogkultur på www.slf.dep.no. Kommunen/fylkesmannen kan sette en frist for å sende søknad.

Søknadsskjema:

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog WORD

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog PDF

Søknad om tilskudd til taubane, hest o.a. i Sør-Trøndelag

Søknad om tilskudd til tynning

Søknad om tilskudd til vegbygging 

Eget arbeid skogkulturskjema

Er du i tvil om hvilket skjema som skal brukes eller du mangler søknadsskjema, vennligst ta kontakt med Orkla Landbruk

Vedlegg: Aktuelle vedlegg er kart og dokumentasjon på kostnader.
Søknadsfrist: Søknadsfrister er 1. mai og 1. november.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk. Søknader om tilskudd til vegbygging og drift med taubane, hest, o.a. sluttbehandles av fylkesmannen.
Behandlingstid: Saksbehandlingstida i kommunen er maks. 1 måned.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Meldal og Orkdal kommuner.

Dato opprettet: 01.01.04
Dato oppdatert: 29.07.10
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag