Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Nydyrking
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Nydyrking

Beskrivelse: Før det foretas nydyrking av areal, må det foreligge en tillatelse fra landbruksmyndigheten (kommunen).
Målgruppe: Eiere av fast eiendom.
Pris: Gratis med unntak av eventuelle arkeologiske undersøkelser.
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Fylkeskommunen
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om nydyrking fortløpende og etter gjeldende forskrift og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.'

'Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk: Forskrift om nydyrking
Hvordan få tjenesten: Søknad om nydyrking skrives på eget skjema, ”Søknad om godkjenning av plan for nydyrking” som sendes kommunen.
Søknadsskjema:

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Vedlegg: Søknaden må vedlegges et kart som viser beliggenheten og utstrekningen av det arealet som søkes nydyrket og adkomsten til arealet. Videre skal det følge en plan for eventuell grøfting/planering av arealet.
Søknadsfrist: Søknad sendes i god tid før det er planlagt å nydyrke arealet.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk. Før vedtak treffes, skal kommunen innhente nødvendige uttalelser (kulturminnemyndighet samt Fylkesmannen i enkelte saker). Uttalefristen skal min. være 1 måned.
Behandlingstid: Søknaden behandles fortløpende og så snart nødvendige uttalelser foreligger.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Meldal og Orkdal kommuner.
Dato opprettet: 01.01.04
Dato oppdatert: 02.03.05, 05.01.06, 08.01.07, 04.05.16
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag