Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Reguleringsplan
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om godkjenning av reguleringsplan

Beskrivelse:

Seksjon Uvikling behandler regulerings- og bebyggelsesplaner etter plan- og bygningsloven. Behandlingen består i veiledning, koordinering, utredning og saksforberedelse til vedtak i politiske utvalg, samt kunngjøringer og oppfølging av vedtak.
Ethvert område som ønskes regulert må være i overensstemmelse med de arealbruksformål som er fastlagt i vedtatt kommuneplan.

Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å utarbeide reguleringsplan, bør før planlegging settes i gang forelegge reguleringsspørsmålet for det faste utvalget for plansaker.
Målgruppe: Alle som ønsker å få behandlet reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i Meldal
Pris: Gebyrsatser for behandling av saker etter plan- og bygningsloven
Samarbeids-partnere: Sektor Utvikling og Drift sitt ansvar er å påse at alle berørte parter i en plansak får rimelig anledning til å uttale seg. Vi samarbeider nært med andre kommunale enheter for å sikre at reguleringen koordineres med kommunens øvrige aktiviteter.
I tillegg skal alle plansaker fremlegges for overordnede myndigheter, naboer, interesseorganisasjoner o.a. for uttalelse.
Serviceerklæring:

'Vi lover:

  • Å gi tilbakemelding om at søknad om regulering er mottatt, og invitere deg til forhåndskonferanse.
  • På forhåndskonferanse skal vi gi deg nødvendig veiledning og informasjon om:
    saksbehandlingsrutiner, gjeldende planer, krav og avklaringer i fbm. planutforming og innhold, framdrift av planbehandling og forhold som kan påvirke framdriften, kartgrunnlag, adresselister, gebyrregulativ, vedtekter m.m.
  • Å utføre saksbehandling og følge opp vedtak i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må du sørge for at innlevert planmateriale oppfyller plan- og bygningslovens krav, er komplett og faglig tilfredsstillende, har planbeskrivelse som inneholder relevante opplysninger, at nødvendige avklaringer er utført, og planforslaget er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.'

'Dersom vi ikke innfrir og saksbehandlingsprosessen ikke forløper som avtalt under forhåndskonferansen, vil vi gi deg skriftlig informasjon om den videre framdriften i saken.'

Gjeldende lov og regelverk:

Plan- og bygningsloven
Vedtatt kommuneplan
Kommunale vedtekter/retningslinjer
Gjeldende reguleringsplaner
Temaplaner
Fylkesplaner
Rikspolitiske retningslinjer

Hvordan få tjenesten: Se under søknadsbehandling.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling:  

Aktivitet

Henvendelse til kommunen

Reguleringsspørsmålet behandles i hovedutvalget for Utikling og Drift

Varsel om igangsetting av regulering

Foreløpig planutkast

Administrativ vurdering inkl. event. befaring

Justering av planforslag og innsending til behandling

1. gangs behandling i Hovedutvalg for Utvikling og Drift

Utlegging til offentlig ettersyn

Justering av planforslag

2. gangs behandling
i hovedutvalget for Utvikling og Drift

Vedtak av reguleringsplan i kommunestyret

Kunngjøre planvedtak og opplyse om klageadgang

Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Utvikling og Drift
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag