Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Oppmålingsforretning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Oppmålingsforretning

Beskrivelse:

Ved en oppmålingsforretning kartlegges, justeres, merkes, måles og kartfestes grenser for grunneiendom og festegrunn.

Oppmålingsforretning skal utføres før del av grunneiendom festes bort for mer enn 10 år. Slik forretning kan ikke utføres før delingstillatelse er innvilget.
Målgruppe: Hjemmelshavere, festere.
Kriterier:

Ved deling må tillatelse til deling foreligge.
Ved ren oppmålingsforretning er det ikke nødvendig.

Pris: Gebyret følger det til enhver tid gjeldende gebyr for kart- og oppmålingsarbeid i Meldal kommune.
For dokumenter som tinglyses, kommer tinglysningsgebyret i tillegg.
Beslektede tjenester: Deling av grunneiendom
Serviceerklæring:

'Vi lover å utføre oppmålingsforretninger fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer, og å foreta oppmåling  innen 16 uker etter godkjent vedtak.

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk: Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova)
Forskrift til lov om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
Plan- og bygningsloven.
Jordloven
Hvordan få tjenesten: Ved søknad om kartforretning over en eiendom eller enkelte grenselinjer, kreves en søknad på fastsatt skjema som skal være undertegnet av hjemmelshaver - event. med fullmakt hvis det er flere.
Søknadsskjema: Rekvisisjon av oppmåling 
Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
Vedlegg: Sammen med søknaden skal det ligge situasjonskart som viser hva søknaden gjelder.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: I forbindelse med oppmåling av eiendommen utstedes et matrikkelbrev for den nye eiendommen.
Behandlingstid: Rekvisisjonene/søknadene blir behandlet/iverksatt fortløpende så framt tillatelse til deling foreligger, og senest innen fastsatte frister.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Utvikling og Drift
Informasjon om enheten:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag