Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Grensepåvisning tomt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Grensepåvisning av tomt

Beskrivelse: Påvisning av grensemerker som er fjernet
Målgruppe: Hjemmelshavere
Kriterier: Tomta må tidligere være oppmålt i NGO’s koordinatsystem, og det må foreligge målebrev på tomta.
Pris: Gebyret følger det til enhver tid gjeldende gebyr for kart- og oppmålingsarbeid i Meldal kommune
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om grensepåvisning fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer, og å foreta oppmåling/utsetting innen vedtatte frister.'

For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk:

Matrikkelloven
Matrikkelforskriften

Hvordan få tjenesten: Ved søknad om grensejustering mellom eiendommer, kreves en søknad på fastsatt skjema som skal være undertegnet av hjemmelshaver - event. med fullmakt hvis det er flere.
Søknadsskjema:

Rekvisjon av oppmålingsforretning/Søknad om deling av grunneiendom.
Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Vedlegg: Sammen med søknaden skal det ligge et situasjonskart som viser hvilke grenselinjer søknaden gjelder.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden blir behandlet av sektor Utvikling og Drift.
Behandlingstid: Slike saker krever vanligvis ikke saksbehandling som krever uttalelse fra sektormyndigheter.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Utvikling og Drift
Informasjon om enheten:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag