Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Spillemidler
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Søknadsfrist: 1. oktober

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Det kan søkes om tilskudd til:

  • nybygg av idretts- og friluftsanlegg
  • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
  • nærmiljøanlegg
  • mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Målgruppe:
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.
Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Kriterier/vilkår:
Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende: 
Idrettsanlegg.no
Publikasjoner fra Kultur- og kirkedepartementet

Søknadsprosessen: 
Alle søknader skal fremmes på søknadsskjema fra Kultur- og kirkedepartementet. Kommunen kan hjelpe deg med søknaden.

Skjema: 
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Vedlegg:
Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som må være med.

Søknadsfrist:
Søknadsfrist for levering av søknad til Meldal kommune er 1. oktober. 

Klagemulighet :
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket fra fylkeskommunen. Klagen sender du til den instansen i fylkeskommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og grunngi det. Kultur- og kirkedepartementet er klageinstans over vedtak truffet av fylkeskommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til departementet.

Kontaktinformasjon:
Servicekontoret 
Telefon: 72495100 
Epost: postmottak@meldal.kommune.no

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag