Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Tilskudd til allment kulturarbeid - stipend - kulturpris
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I MELDAL KOMMUNE

 

GENERELT 
Meldal kommune yter tilskudd til allment kulturarbeid iht overordnede føringer, planer, eller andre målsettinger som blir gjort gjeldende. Berettiget tilskudd er kulturarbeid og tiltak iht det utvidede kulturbegrepet.

Aktiviteter og arbeid rettet mot barn og unge, barne og ungdomsorganisasjoner og tilbud/tiltak som er spesielt tilrettelagt for grupper med særskilte behov er prioritert.

Retningslinjene for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid fastsettes av Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg.

Der det er oppgitt søknadsfrist, skal denne overholdes.

MÅLGRUPPE 
Tilskudd kan gis organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som støtte til planlegging og gjennomføring av organiserte aktiviteter, arrangement, eller andre kulturtiltak i eller i tilknytning til kommunen. Det gis bare tilskudd til organisasjoner med hovedtyngden av medlemmene fra kommunen.

Drifts- og aktivitetsstøtte fordeles innenfor kategoriene; sang, musikk, teater m.v. aktivitetstilbud barne- og unge, andre kulturaktiviteter, voksenopplæring og idrett.

FORMÅL 
Kulturmidlene har som primært formål å stimulerer til egenaktivitet og kulturell opplevelse og utvikling i frivillige organisasjoner. Bevilgninger kan imidlertid også brukes til tiltak som kommunen selv bedriver eller tar del i, likeså tilskudd til tiltak i regi av andre offentlige organ.

AVGRENSNINGER 
Lag og organisasjonen skal være åpen for alle kommunens innbyggere, og drives etter vanlige, demokratiske prinsipper og retningslinjer for lagsvirksomhet. Organisasjoner med primært yrkes- og næringsinteresser og lukkede organisasjoner faller utenfor stønadsordningene. På samme måte gis det heller ikke støtte til organisasjoner eller tiltak med kommersiell målsetting.

Tilskudd gis bare til lag, organisasjoner og tiltak som aksepterer ledsagerbevis.

Forsettlig misbruk av kommunalt tilskudd vil medføre krav om tilbakebetaling av tilskuddet, eller at organisasjonen mister retten til tilskudd for en bestemt tid fastsatt av fordelingsmyndighet. 

FORDELINGSMYNDIGHET 
Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg fordeler kulturmidler til drifts- og aktivitetsstøtte. 

Tilskudd begrenset opp til kr 2.000,- fra OHO’s tilleggsbevillingspott er å oppfatte som kurante saker og bevilges gjennom delegert myndighet til rådmannen. Det politiske utvalg informeres om fordelingen av kulturmidler gjennom meldinger. I tilfeller hvor det er tvil med hensyn om tiltaket er i tråd med retningslinjene, det være seg om tiltaket har en kommersiell målsetning eller er av politisk karakter, eller om tiltaket er av stort omfang, legges saken fram til politisk behandling.

Idrettsrådet i Meldal har uttalelsesrett for tildeling av midler til medlemslaga innen sine søknadsgrupper.

TILSKUDDSFORMER 
Drifts-/aktivitetstilskudd til kulturaktiviteter.

Meldal kommune kan yte tilskudd til planlagte og budsjetterte aktiviteter i organisasjonene. Alle lag som får tilskudd vurderes i forhold til den aktivitet som laget har gjennom året. Det blir ikke lagt vekt bare på medlemstall.

Idrettslag kan få husleietilskudd fra eventuelt ubenyttet underskuddsgaranti for Meldalshallen året før. Rådmannen avgjør om det blir fordeling og eventuelt størrelsen på beløpet som kan fordeles. 

Søknad om drifts- og aktivitetsstøtte skal fremmes på fastsatt skjema som enten kan lastes ned på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til servicekontoret. Årsmelding, revidert regnskap for siste års virksomhet og budsjett skal følge søknaden. 

Søknader om drifts- og aktivitetstilskudd har søknadsfrist 1. april.

Starttilskudd 
Starttilskudd kan gis til til planlegging eller oppstart av organisert aktivitet eller annet kulturtiltak. For oppstart av lag skal det ved søknaden være vedlagt møtebok, sammensetning av styret, medlemstall eller forventet medlemstall og lagsaktivitet. Laget må ha vært i virksomhet i minst 6 måneder før tilskudd kan bli utdelt. Oppstarting av nye grupper/tiltak innenfor et eksisterende lag gir ikke rett til slikt tilskudd. Søknadene behandles fortløpende.

Søknader behandles fortløpende.

Engangstilskudd/prosjektstøtte 
Engangstilskudd kan gis til konkrete tiltak, arrangementer og aktiviteter i tråd med de overordnede retningslinjene for kulturformål. Tilskuddene gis generelt eller som del av tiltak, evt for dekning av underskudd. Kostnads- og finansieringsplan må følge søknaden. 

Søknader behandles fortløpende.

Priser og stipend

 • Kulturprisen (skjema forslag til kandidat)
  Meldal kommune bevilger hvert år midler til kulturpris.
  Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Meldal kommune, men kan også tildeles personer som på annen måte er nær knyttet til kommunen. I spesielle tilfeller kan kulturprisen tildeles lag, organisasjoner og lignende. Kulturprisen kan også deles mellom flere enkeltpersoner.
 • Stipend
  Etter søknad gir Meldal Kommune kr. 10.000,- pr. sesong i stipend til individuelle utøvere på rekruttlandslag og kr. 5.000,- pr. sesong til individuelle utøvere på juniorlandslag.
  Utøveren må utøve sin idrett i et lag i Meldal Kommune og være mellom 17 og 24 år. Laget må være tilknyttet Norges idrettsforbund.
  Utøveren som får tildelt stipend forplikter seg til:
  - Å være en god ambassadør for Meldal Kommune
  - Å stille opp ved markedsføringstiltak/kulturarrangement som Meldal Kommune har. Det gjøres spesielle avtaler for dette som også må passe for utøveren.
  - Å gi Meldal Kommune reklame over høyttaler ved arrangement i eget lag.
  - Reklame på lagets arena.

I tillegg er det en rekke fylkeskommunale og statlige stønadsordninger til kulturformål, der søknaden skal sendes via kommunen. Eksempler er:

- Spillemidler  (egen tjenestebeskrivelse)

- Statsmidler til kulturbygg

- Fylkeskommunale friluftsmidler

- Statlige friluftsmidler
Målgruppe: Frivillige lag og organisasjoner, og enkeltpersoner som søker økonomisk støtte til kulturelle tiltak. En kan ikke søke om kulturpris, men kan bli forelått av andre etter nærmere beskrevne regler.
Pris: Ingen
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen og fylkeskommunen
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknadene fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være levert innen kunngjort frist, være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom vi ikke innfrir og ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift. '

Gjeldende lov og regelverk: Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Meldal kommune
Hvordan få tjenesten: For de fleste stønadstypene er det utarbeidet egne skjema. Dette skjemaet sendes til kommunen. Ved andre typer søknader kan det sendes brev til kommunen med beskrivelse av hva det søkes om tilskudd til samt nødvendig dokumentasjon i form av vedlegg.
Søknadsskjema:

Søknad om drifts-/aktivitetstilskudd for kultur- og fritidsorganisasjoner
Søknad om drifts-/aktivitetstilskudd for idrettslag som er medlem av NIF 

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Vedlegg:

For søknad drifts- og aktivitetstilskudd:
Årsmelding og revidert regnskap for siste års virksomhet skal følge søknaden.

Oppstartingstilskudd:
Budsjett og plan for virksomheten.

Tilskudd til spesielle kulturtiltak:
Budsjett og beskrivelse av tiltaket.

Søknadsfrist: Frist for søknad om drifts- og aktivitetstilskudd er 1. april hvert år.

Søknad om oppstartingstilskudd og tilskudd til spesielle tiltak kan fremmes hele året.

Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene behandles Formannskapet.
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende avhenging av møteplanen for hovedutvalget.
Klagemulighet: Klageinstans er kommunens klagenemnd. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak. Ingen lag, organisasjoner eller grupper kan gjøre krav  på tilskudd, eller på en bestemt del av de samlede tilskudd.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Dato opprettet: 15.12.03
Dato oppdatert: 07.03.06, 22.10.13
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag