Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - SFO - vedtekter
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

 

SKOLE-

 

 

 

 

FRITIDS-

 

 

ORDNING

 


 

 

 

MELDAL KOMMUNE

VEDTEKTER

 

 

med justeringer gjort i kommunestyret 18.12.2003

 

 

 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR

            Meldal ungdomsskole / Løkken barneskole
            Grefstad skole
           
Storås skole
           
Å skole

Eier:    Meldal kommune

§ 1       Retningslinjer

  Skolefritidsordningen (SFO) i kommunen drives etter

    •    de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret,
    •    de føringer som ligger i Lov om grunnskolen og videregående opplæring,
         opplæringsloven § 13-7 om skolefritidsordning
    •    og Lov og forskrifter om skolefritidsordningen.

§ 2       Definisjon og mål

  SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for
  barn i 1. - 4. klasse.

SFO skal ha ei målsetting og en virksomhetsplan/årsplan som er i tråd med skolens øvrige målsetting og planer.

Målsettinga avspeiles i den daglige virksomheten på en slik måte at barns behov for fri lek, organiserte aktiviter og sosial læring ivaretas.

§ 3       Ansvarlig styringsorgan

  Hovedutvalg for oppvekt, helse og omsorg er ansvarlig styringsorgan.

§ 4       Styring og ledelse

SFO er administrativt underlagt sektorsjef oppvekst, helse og omsorg.

SFO skal ha egen daglig leder.

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO ved den enkelte skole.

Blant foreldrene velges to representanter med varamedlemmer som sammen med klassekontaktene utgjør skolens foreldreutvalg (FAU).

Skolens FAU velger medlemmer og varamedlemmer til skolens samarbeidsutvalg.

Hvis samarbeidsutvalget finner det ønskelig, kan daglig leder av SFO møte med talerett ved møtene i samarbeidsutvalget.

4.1.      Bemanning

            SFO bør bemannes med en voksen pr. ca. 15 barn.

            I forhold til barn med spesielle behov tilsettes det ekstrahjelp etter behov og
            sakkyndig vurdering.

            Fra høsten 1999 må de som ansettes i SFO, legge fram politiattest.

§ 5       Inntak av barn

            Inntak av barn

  Søknad om inntak av barn skjer på fastsatt skjema og etter forutgående
  kunngjøring i lokalpressen. Hovedopptak av barn skjer i vårsemesteret
  og gjelder ett skoleår.

Søknadsfrist er 1. mars

For øvrig behandles søknader fortløpende, og barn tas inn når det er ledig plass

            SFO gjelder i utgangspunktet for barn i 1. - 4. klasse og for funksjonshemmede
            barn i 1. - 7. klasse.

Oppstart for barn med 11-månederstilbud er 1. august.

Oppstart for barn med 10-månederstilbud er dato for undervisningsstart for elevene om høsten.

Økning eller reduksjon av oppholdet i løpet av skoleåret, herunder eventuell permisjon i 1 måned eller lengre, må avtales med rektor ved skriftlig søknad. Søknad om endring må skje minst 1 måned før endring kan foretas.

Ved oppsigelse av plass er oppsigelsestiden 30 dager regnet fra den 1. hver måned etter at oppsigelsen er levert. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1. mai, og i tilfelle dette skjer, vil foreldrebetalingen likevel måtte fortsette med fast månedlig beløp ut juni. Hvis oppsigelse kommer etter at det er takket ja til plass, gjelder vanlig oppsigelsestid. Dette gjelder selv om plassen ikke har vært i bruk.

Hvis det er plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder hvis det er særlige grunner for det (sykdom i hjemmet o.a.).

5.1.      Inntakskriterier

            a) Barnet skal i regelen gå i SFO i den skolekrets/inntaksområde barnet tilhører.

            b) Hvis det er flere søkere enn fritidsordningen har plass til, avgjøres inntaket
                etter følgende kriterier:

-  Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som fører tilsyn med barnet.

-  Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.

-  Yngre barn bør til en viss grad gå foran eldre barn, men det skal tilstrebes en viss aldersspredning.

-  Barn med særlige vansker kan tas inn foran andre søkere. Det forutsettes at det ligger en faglig vurdering til grunn for   vurderingen av situasjonen og en anbefaling om inntaket.

            c) I tillegg til de gruppene som er nevnt i pkt. b, kan i spesielle tilfelle elever på
                femte klassetrinn tas inn etter faglig vurdering og anbefaling fra PPT eller
                annen sakkkyndig instans.

            d) Skolen må holde minst 2 plasser ledige etter hovedinntaket til bl.a. behandlig
                av eventuelle klagesaker.

e) Utgangpunkt for plass i SFO er 4 eller 5 dager pr. uke. Tilbudet bør liksom i barnehagen, være brukerrettet, slik at barn kan også søkes inn på 1, 2 eller 3 faste ukedager. Inntak i slik forkortet uke skjer såfremt det er plass i SFO.

f) Inntaket kan tas opp til ny vurdering om det skjer endringer i de forutsetninger som er lagt til grunn for inntaket.

5.3.      Inntaksmyndighet

Inntak foretas av rektor ved den enkelte skole.

Sektorsjef oppvekst, får en samlet oversikt over årets inntak.

Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg er klageinstans ved opptak.

I følge forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt søkeren mottar vedtaket.

§ 6       Betaling for opphold

Det betales for opphold i henhold til de betalingssatsene og retningslinjene som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret.

Betaling skjer forskuddsvis innen den 20. i hver måned, med betaling for 4 ½ måneder i høst- og 5 ½ måneder i vårhalvåret for de som benytter SFO innenfor 10-månederstilbudet. I de tilfeller SFO benyttes 11 måneder i året, betales det for 5 måneder om høsten og 6 om våren.

            Det gis søskenmoderasjon på 50% fra barn nr. 2. For søsken som har ulikt
            tilbud, betales det 100% for det dyreste tilbudet.

§ 7        Åpningstider

SFO holdes i utgangspunktet åpent  mandag - fredag kl. 07.00 - 16.30. Lokale tilpasninger kan være aktuelt ved den enkelte skole.

SFO holder stengt på kursdager (5 dager i året) for de ansatte.

SFO holder stengt jule- og nyttårsaften.

Tilbudet i SFO dekker også fridager og feriedager der eleven er fast bruker av SFO. Gjelder både 10- og 11-månederstilbudet.

Barn på 11-månederstilbudet skal ha sammenhengende ferie i minst 3 uker i sommerferien.

Barn som slutter på SFO til sommeren, og barn som ikke får plass til høsten, må ta ut minst 3 uker sammenhengende ferie før 1. august.

I sommerferien kan SFO samordnes mellom skolekretsene eller barnehagene.

 

§ 8       Leke- og oppholdsareal

            SFO skal ha et leke- og oppholdsareal, både ute og inne, som er egnet for 
            formåla og i tråd med de retningslinjer som ligger i forskriften om
            “Miljørettet helsevern i barnehage og skole”.

§ 9       Mislighold av plass i SFO

Meldal kommune skal gi skriftlig varsel om oppsigelse før en kan si opp plassen med 30 dagers varsel dersom:

* Vedtekter og reglement for SFO ikke overholdes.

* Oppholdsutgifter ikke blir betalt til fastsatt tid.

§ 10      Gyldighet

Endringer av disse vedtektene må vedtas av hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg og godkjennes av kommunestyret.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag