Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Barnehagevedtekter 04
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

(Vedtatt i kommunestyret 13.11.97)

justert 01.02.2000, 23.11.2000,09.10.2002 og 18.12.2003

 

GREFSTAD BARNEHAGE

KLØVERLØKKEN BARNEHAGE

STORÅS BARNEHAGE

Å BARNEHAGE


VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

 

 

1.            Barnehagens innhold

2.            Virkeområde

3.            Formålsbestemmelse

4.            Rammer for driften av barnehagene

5.            Godkjenning og tilsyn av barnehagene

6.            Foreldrerådet og samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage

7.            Personalet

8.            Opptak av barn

9.            Foreldrebetaling

10.          Mislighold av barnehageplassen

11.          Oppsigelse av barnehageplass

12.          Fravær i barnehagen

13.          Åpningstid

14.          Permisjon fra barnehageplass, endring av tilbud

15.          Erstatning

16.          Taushetsplikt

17.          Helsebestemmelser

18.          Turer/fotografering/videofilming

 


VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

(Vedtatt i kommunestyret 13.11.97.  Justert 01.02.00, 23.11.00, 09.10.02 og 18.12.03) 

 

VEDTEKTENE GJELDER FOR:                 GREFSTAD BARNEHAGE

                                                           KLØVERLØKKEN BARNEHAGE

                                                           STORÅS BARNEHAGE

                                                           Å BARNEHAGE

 

 

1. BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

2. VIRKEOMRÅDE

Vedtektene gjelder for barnehager eiet og drevet av Meldal kommune.

3. FORMÅLSBESTEMMELSE

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

4. RAMMER FOR DRIFTEN AV BARNEHAGENE

Barnehagene eies av Meldal kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager (Rundskriv Q-0902 B, Barne- og familiedepartementet).

Norm for barnas leke- og oppholdsareal er 4 m² netto pr. barn over 3 år, og 5,5 m² pr. barn under 3 år. Arealberegningen tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter.

Barnehagene skal også ha et godt uteområde som er egnet for variert og skapende lek under trygge forhold.

Departementet har fastsatt Rammeplan for barnehagen. Rammeplanen er en forskrift til loven og gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

5. GODKJENNING OG TILSYN AV BARNEHAGENE

Hovedutvalget for oppvekst, helse og omsorg foretar godkjenning av barnehagene.

Hovedutvalget er tilsynsmyndighet og fører kontroll og ser til at alle vilkår i medhold av barnehageloven er innfridde.

Barnehagene har internkontrollhåndbok for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det foretas internkontrollrevisjon en gang pr. år.

6. FORELDRERÅDET OG SAMARBEIDSUTVALGET FOR DEN ENKELTE BARNEHAGE

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av  foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt samarbeidsmiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Når foreldrerådet drøfter spørsmål som må avgjøres ved avstemning, gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Foreldrerådet bør ha møter minst to ganger pr. år. Den sittende foreldrerådslederen sammen med barnehagens styrer sørger for innkalling og leder det første møtet om høsten.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet og de ansatte velger hver 2 representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Det er naturlig at det er leder og nestleder i foreldrerådet som er representanter i samarbeidsutvalget.  Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. Det settes imidlertid ingen sperre for at representanter kan velges på nytt. På den måten kan kontinuitet i samarbeidsutvalget oppnås.  Hovedutvalget velger 1 medlem som representerer eier. Funksjonstiden er valgperioden.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for  den pedagogiske virksomheten.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Dersom det foretas avstemning i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

7. PERSONALET

Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten

Rammeplanen angir forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av, krav til kvalitet i det sosiale samspillet  i hverdagen og fem fagområder som alle barnehager skal arbeide med i løpet av barnehageåret.

Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter som tar førskolelæreutdanning.

Barnehagens personale plikter i tillegg å veilede event. lærlinger.

8. OPPTAK AV BARN

Søknad om opptak av barn skjer på fastsatt skjema og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen.  Hovedopptak av barn skjer en gang hvert år. Søknadsfrist er 1. mars.

Forøvrig behandles søknader fortløpende og barn tas inn når det er ledig plass

Opptak av barn i barnehagene og fastsetting av prioritert venteliste foretas i samsvar med kommunens delegeringsreglemenet av sektorsjef Oppvekst. Dersom sektorsjefen er inhabil, er det hovedutvalget  for oppvekst, helse og omsorg som foretar opptaket.

Formannskapet er klageorgan.

Barn som blir tatt opp i barnehagene beholder plassen inntil den blir sagt opp eller inntil barnet begynner på skolen.

Barn, tilhørende i andre kommuner, kan tilbys plass, hvis det er ledig kapasitet.

De tildeles plass for ett år i gangen.

Den enkelte styrer har myndighet til , dersom forholdene tilsier det, å ta inn barn fra prioritert venteliste. Dersom det blir ledig plass i løpet av året, og det ikke er barn på venteliste, foretar sektorsjefen fortløpende opptak.

Sektorsjefen kan dersom det oppstår helt spesielle tilfeller, foreta opptak utenfor alle ventelister.

Dersom det kommer søknader om barnehageplass utenom hovedopptaket, og det er venteliste, blir disse plassert fortløpende på ventelisten.

Det er anledning til å dele heldagsplasser . Sektorsjefen avgjør hvor mange barn som eventuelt kan ha delt plass. Det skal legges stor vekt på hvordan styreren ved den aktuelle barnehagen vurderer situasjonen.

Delte plasser tildeles fortrinnsvis for ett år av gangen.

Ved innstilling til opptak legges følgende kriterier til grunn når det er flere søkere enn tilbudte plasser:  (Lista er ikke prioritert).

·    Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet (jfr. barnehagelovens §10). Funksjonshemmingen må dokumenteres av sakkyndig instans.

     Sektorsjefen vurderer hvilken barnehage ut fra særskilt kompetent personale og ut fra

     barnehager som eventuelt har et tilrettelagt tilbud ut fra type funksjonshemming.

·       Barn av enslig mor eller far

·       Enebarn

·       Dårlige boforhold

·       Trafikkert strøk

·       Barnets muligheter for leik med jevnaldrende i nærmiljøet

·       Foreldrenes helse og arbeidsbyrde

·       Barn som har søsken i barnehage

·       Barn som har stått lenge på venteliste

Forøvrig må hvert enkelt tilfelle bedømmes etter beste skjønn. Det må også tas hensyn til barnegruppens totale sammensetning, slik at den gir rimelige pedagogiske muligheter. I den sammenhengen blir alders- og kjønnsfordeling vesentlig. Gruppen må også bestå av barn fra varierte miljø. 

9. FORELDREBETALING

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen. Betaling skjer forskuddsvis og innen 15. hver måned. Søskenmoderasjon:    

50 % reduksjon for 2. barn

50 % reduksjon for 3. barn

75% reduksjon for øvrige barn

Det betales 100% for det barnet som har det dyreste tilbudet.

Foreldre må betale kostpenger i samsvar med barnets oppholdstid i barnehagen. Betaling for kost fastsettes av samarbeidsutvalget ved den enkelte barnehage. Styrer avgjør en eventuell reduksjon i matpengene for barn med ulike former for matallergi.

Driftstiden er 11 måneder. De som har fått plass, må betale for samtlige måneder.

Ved oppstart i barnehagen til og med 15. i måneden betales det for hele måneden. Ved oppstart i barnehagen fra og med 16. i måneden betales det for halve måneden.

Hovedutvalget for oppvekst, helse og omsorg  kan innvilge fritak for betaling i barnehage ved barns sykdom, eller annet nødvendig fravær som følge av sykdom hos foresatt, der fraværet utgjør en sammenhengende periode på mer enn en måned. Det må foreligge legeerklæring og attestasjon for fravær fra barnehagens styrer. Fritak kan kun innvilges månedsvis.

9.1. redusert betaling

Søknader om redusert foreldrebetaling behandles etter retningslinjer som gjelder etter lov om sosiale tjenester og etter lov om barneverntjenester.

10. MISLIGHOLD AV BARNEHAGEPLASSEN

Meldal kommune skal gi skriftlig advarsel om oppsigelse før en kan si opp plassen med 30 dagers varsel dersom:

Vedtekter og reglement for barnehagen ikke overholdes.

Oppholdsutgifter ikke blir betalt til fastsatt tid.

11. OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS

Oppsigelsestiden er 30 dager regnet fra den 1. hver måned etter at oppsigelse er levert. Det må betales full kontingent i oppsigelsestiden selv om barnet slutter før dennes utløp.  Oppsigelsen må være skriftlig og stilet til barnehagens styrer eller sektorkontoret. Oppsigelse av barnehageplass kan ikke skje etter 1. april. I tilfelle dette skjer, må foreldrebetalingen fortsette ut juni måned.

Hvis oppsigelse kommer, etter at det er takket ja til plass, gjelder vanlig oppsigelsestid.

Dette gjelder selv om plassen ikke har vært i bruk.

12. FRAVÆR I BARNEHAGEN

De foresatte skal melde fra til barnehagen dersom barnet blir fraværende fra barnehagen.

Det føres protokoll over barnas fravær.

13. ÅPNINGSTID

Barnehagene har basistid fra 07.00 – 16.30.

Barna skal ikke ha lenger oppholdstid i barnehagen enn 9 timer pr. dag.

Barnehagene har følgende tilbud

Halv heldagsplass

3 d/u

4 d/u

5 d/u.

Tilbudene gjelder faste ukedager.

I tillegg er det mulig å kjøpe ekstradager dersom barnetallet tilsier det.

 

*GREFSTAD BARNEHAGE                         0-5 år, 36 plasser

*KLØVERLØKKEN BARNEHAGE                 0-5 år, 61 plasser

*STORÅS BARNEHAGE                             0-5 år, 36 plasser

*Å BARNEHAGE                                       0-5 år, 36 plasser

 

Hvis behovet er til stede, kan barnehagene vurderes å holdes åpne i sommerferien. Styrer må få beskjed om foreldrenes ferie i god tid, senest 2 måneder før personalet går ut i ferie. (i flg loven)

Barna skal avvikle 3 uker sammenhengende ferie, i barnehagens ferieperiode.

I barnehagens ferieperiode kan barnehagen samordnes mellom barnehagene eller SFO.

Barnehagene holder stengt julaften og nyttårsaften. Det foretas behovsundersøkelse i forbindelse med dagene i mellomjula og påskeuka, slik at flest mulig i personalgruppen kan avspasere tid for møter eller avvikle ferieuke.  Svaret er bindende. Forutsetningen for at barnehagen skal holdes åpen er at behovet er til stede for minst 3 barn.

Er det færre enn 3 barn, gis barnet tilbud ved en av kommunens øvrige barnehager.

Personalet har 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagen holdes stengt på disse dagene.

Tidspunktet for planleggingsdager fastsettes av avdelingsleder barnehage i samråd med styrerne.

Henting   

Barn må være hentet før barnehagen stenges for dagen. (Innen kl. 1630). Dersom dette ikke etterkommes, skal det først gis muntlig innskjerping av regelen. Hvis forholdet ikke bedrer seg, gis det skriftlig advarsel om oppsigelse.

14. PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS, ENDRING AV TILBUD

Permisjon fra barnehageplass kan etter søknad innvilges for en periode på minimum 6 måneder

Endring av tilbud i løpet av et barnehageår gis kun etter følgende kriterier:

- dokumentert endring i arbeids- eller skolesituasjonen for foreldre/foresatte

- dokumentert endring som følge av sykdom

- dokumentert endring i familiesituasjonen

Søknad om permisjon/endring stiles til sektorsjef Oppvekst og sendes barnehagens styrer senest 1-en måned før ønsket permisjons- eller endringsstart.

Formannskapet er klageinstans.

15. ERSTATNING

Meldal kommune har ingen erstatningsplikt overfor barnas eiendeler i barnehagen.

Kommunen tegner ulykkesforsikring for barna i barnehagen.

16. TAUSHETSPLIKT

Alle som arbeider i virksomheter etter barnehageloven har taushetsplikt, med andre ord plikter de å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med sitt arbeid får vite om noens personlige forhold

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å overføre opplysninger fra barnehage til skole. Forutsetningen for dette er at det foreligger samtykke fra foreldrene/de foresatte.

17. HELSEBESTEMMELSER

Syke og sterkt forkjølte barn bør ikke komme i barnehagen. Hvis foreldrene/de  foresatte er usikre på hva som menes med dette, bør de konferere med styrer/pedagogisk leder. Det vil bli en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ved ønske om bruk av medisin i barnehagen, må foreldre/foresatte ta opp dette med styrer/pedagogisk leder. I tilfellet sykdom oppstår i barnehagen, må barnet bli hentet.

18. TURER/FOTOGRAFERING/VIDEOFILMING

Til det pedagogiske arbeidet hører også med å ta med barna på turer i og utenfor nærmiljøet.

Det kan også være aktuelt med videofilming og fotografering av barna.

Når barna begynner i barnehagen, skal foreldre/foresatte skrive under på om de gir sin tillatelse til dette.

 

 

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag