Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Deling av grunneiendom
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Deling av grunneiendom

Beskrivelse: Ved ønske om fradeling av nye parseller fra en eiendom, må det søkes om deling.
Etter at delingstillatelse foreligger, avholdes oppmålingsforretning og til slutt produseres et matrikkelbrev over eiendommen. Den nye eiendommen er da utskilt som en egen eiendom med eget gards- og bruksnr., eventuelt også festenr. (tjenestebeskrivelse oppmålingsforretning). Ved bortfeste av deler av en eiendom i mer enn 10 år, må det også foreligge en delingstillatelse.
Ved søknader om fradeling av nye parseller i strid med gjeldende plan (reguleringsplan, kommuneplanens areal), må søknaden behandles som en dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven. Dersom det foreligger en særlig grunn, kan dispensasjon innvilges.
Målgruppe: Hjemmelshavere.
Pris:

Saksbehandlingsgebyret for søknad om deling varierer etter type sak. Hvis det kreves tillatelse etter jordloven, dispensasjon fra plan eller uttalelse fra andre myndigheter kommer det tillegg til det generelle saksbehandlingsgebyret for den aktuelle sak. 
Priser

Beslektede tjenester: Oppmålingsforretning
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om deling fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom vi ikke innfrir og ikke behandler søknaden din innen den angitte tida, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk: Plan- og bygningsloven
Jordloven
Hvordan få tjenesten: Ved søknad om deling av eiendommer, kreves en søknad på fastsatt skjema som skal være undertegnet av hjemmelshaver - event. med fullmakt hvis det er mange.
Søknadsskjema:

Rekvisisjon av oppmåling og søknad om deling  - pdf
Rekvisisjon av oppmåling og søknad om deling - rtf 
Nabovarsel
Gjenpart av nabovarsel 
Erklæring om adkomst - pdf 
Erklæring om adkomst - doc

Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser (Statens vegvesen)

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Vedlegg: Sammen med søknaden skal det ligge kvittering for sendt nabovarsel (gjenpart av nabovarsel) og et situasjonskart som viser ønsket fradeling.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden blir behandlet av sektor Utvikling og Drift. Dispensasjonssaker behandles av hovedutvalg for Utvikling og Drift etter forutgående høring hos sektormyndighetene.
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende, delvis avhengig av møteplanen for hovedutvalget. Sektormyndighetene skal ha minimum 4 uker høringsfrist.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Utvikling og Drift
Informasjon om enheten:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag