Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Motorferdsel i utmark
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Motorferdsel i utmark

Beskrivelse:

Lov om motorferdsel i utmark setter begrensninger for bruk av motorkjøretøyer, båt og landing/start av motordrevet luftfartøy i utmark og vassdrag. Med motorkjøretøyer menes bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og lignende.

Loven er ikke til hinder for å drive f. eks. redningstjeneste og nødvendig transport i forbindelse med jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring, samt ved transport av jaktutbytte.

På vinterføre kan motorkjøretøyer f. eks. brukes til transport for drift av turistanlegg, i forbindelse med bygging i samsvar med byggetillatelse og ved preparering av skiløyper som foretas av idrettslag o.l.

For all øvrig kjøring/transport må det søkes om tillatelse.

Mer informasjon om reglene finner du i denne brosjyren.

Målgruppe:

Innbyggere m. fl. med behov for kjøring i utmark.

Pris:

Gratis

Samarbeids-partnere:

Ervervskjørere i Meldal
Ervervskjørere i Orkdal 

Miljø og klima - Fylkesmannen

Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader fortløpende og etter gjeldende lov, forskrift og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.

Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, vil vi gi skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om motorferdsel og utmark
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Retningslinjer for forvaltning av motorferdsel i utmark i utmark Meldal kommune 2014 - 2018
Retningslinjer for forvaltning av motorferdsel i utmark i Orkdal kommune
Forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag i Orkdal kommune

Hvordan få tjenesten:

Søknad om motorferdsel i utmark skrives på eget skjema.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema motorferdsel i utmark
Søknad om motorferdsel innenfor landskapsvernområdene
Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Vedlegg:

Det må legges ved kart hvor kjørestrekningen er inntegnet.

Søknadsfrist:

Det må søkes i god tid før planlagt kjøring.

Det settes frist for søknad om ervervskjøring, 1 gang hvert 4. år.

Sendes til:

Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no

Søknads-behandling:

Søknadene behandles av Orkla Landbruk og Servicekontoret. Politisk utvalg i Meldal er Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester, i Orkdal Hovedutvalg for Forvaltning. En del av søknadene behandles administrativt, mens andre må behandles politisk. Det siste gjelder for søknad om motorferdsel på barmark.

Behandlingstid:

Søknadene behandles fortløpende, og innen 3 uker. For saker som må til politisk behandling, er saksbehandlingstida avhengig av møteplanen for hovedutvalget.

Søknader innenfor landskapsvernområdene blir behandlet av verneområdestyret for Trollheimen. Saksbehandlingstida for disse sakene er derfor avhengig av møteplanen og kan ta noe lengre tid.

Klagemulighet:

Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Kontakt:

Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00

Ansvarlig enhet:

Orkla Landbruk

Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Meldal og Orkdal kommuner.

Dato opprettet:

01.01.04

Dato oppdatert:

27.10.09, 09.05.16

Livssituasjon:

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag