Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Melkekvote - kjøp og salg
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Melkekvote - kjøp og salg

Beskrivelse: Formålet med kvoteordningen for melk er å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet. For å handtere dette er det åpnet for omsetning av melkekvoter.
Målgruppe: Melkeprodusenter
Samarbeids-partnere: Statens landbruksforvaltning er ansvarlig for ordningen. Tine Midt-Norge er en samarbeidspartner.
Serviceerklæring:

'Vi lover ved forespørsel å informere om mulighetene for omsetning av melkekvoter og bidra med nødvendige opplysninger.'

Statens landbruksforvaltning er forvaltningsorganet.

Gjeldende lov og regelverk: Forskrift om kvoteordningen for melk
Hvordan få tjenesten:

Mjølkeprodusenter søker på fastlagte skjemaer innen gitte frister. Informasjon om ordningen finnes på Statens landbruksforvaltning.  Det må foreligge samtykke fra panthavere om salg av kvote.

Søknadsskjema: Skjemaer kan lastes med fra Statens landbruksforvaltning eller fås ved henvendelse til Orkla Landbruk.
Vedlegg:

Her vises til informasjon på Statens landbruksforvaltning.

Sendes til: Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140, 0033 OSLO
Søknads-behandling:

Frist for å melde om salg av kumelkkvote, utleie av kvote og oppsigelse av kvoteleie er 1. oktober. Fristen for å melde interesse for kjøp av kvote fra staten er 1. desember.
Fristen for å melde oppstart og oppløsning av samdrift er 1. februar.

Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Orkdal og Meldal kommuner.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag