Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Landbruksveger
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om bygging av landbruksveg

Beskrivelse: Før det foretas bygging av nye landbruksveger, må det foreligge en tillatelse fra landbruksmyndigheten (kommunen). Dette for å sikre at bygging av veger gir landbruksfaglige helhetsløsninger.
Målgruppe: Eiere av fast eiendom.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Beslektede tjenester: Bygging av veg, parkeringsplass eller andre terrenginngrep
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader om vegbygging fortløpende og etter gjeldende forskrift og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.

Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål av 20.12.1996

Hvordan få tjenesten:

Søknad om vegbygging skrives på eget skjema – ”søknad om bygging av landbruksveg”.

Søknadsskjema: Søknad om bygging av landbruksveger
Søknadsskjema fås også ved henvendelse til Orkla Landbruk.
Skjemaet SLF-904 Regnskapssammendrag for skogsveianlegg skal benyttes ved alle tilskuddsutbetalinger.
Vedlegg: Søknaden må vedlegges et kart som viser planlagt vegtrasé, planlagte masseuttak, eksisterende veger, dekningsområdet for vegen, bebyggelse og andre interesser som kan bli berørt av vegen, og kjente miljøverdier.
Søknadsfrist: Søknad sendes i god tid før det er planlagt å bygge ny veg.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk. Før vedtak treffes, skal kommunen innhente nødvendige uttalelser (i enkelte saker gjelder dette kulturminnemyndighet, fylkesmannen og reindriftsforvaltningen) med uttalefrist minimum 1 måned.
Behandlingstid: Søknaden behandles fortløpende og så snart nødvendige uttalelser foreligger.
Klagemulighet: Klageinstans er fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Orkdal og Meldal kommuner.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag