Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Konsesjon for erverv av fast eiendom
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Konsesjon for erverv av fast eiendom

Beskrivelse:

Ved erverv av fast eiendom skal det søkes om konsesjon. Uten konsesjon kan ikke ervervet tinglyses, og en vil ikke få hjemmel til eiendommen. Som erverv regnes også leie av areal i mer enn 10 år, og utbyggingskontrakter. En rekke erverv er unntatt fra kravet om konsesjon. For de fleste av disse kreves det at skjema for 'Egenerklæring om konsesjonsfrihet....' fylles ut og sendes med ved tinglysning. Her må arealstørrelse m.m. bekreftes av kommunen.
Denne tjenestebeskrivelsen gjelder konsesjonspliktige erverv.

I hovedsak gjelder kravet om konsesjon:

  • Bebygd eiendom med mer enn 25 daa fulldyrka/overflatedyrka areal
  • Bebygd eiendom over 100 daa
  • Bebygd eiendom som er eller har vært brukt til helårsbolig, men som planlegges brukt til andre formål
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan er regulert til boligformål, som planlegges brukt til andre formål
  • Ubebygd bolig- og hyttetomt over 2 daa (unntak for tomter i byggeområder i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner)
  • Ubebygd landbruksareal.
  • Utbyggingskontrakter.

Erverv fra ektefelle, søsken, søskens ektefeller, foreldre, ektefelles foreldre, besteforeldre, ektefelles besteforeldre, tante/onkel, barn, svigerbarn eller barnebarn/svigerbarnebarn er ikke konsesjonspliktig. Det samme gjelder dersom erververen er odelsberettiget.

Målgruppe: Kjøpere, leiere og utbyggere av fast eiendom
Kriterier:  
Pris: Saksbehandlingsgebyr ved søknad om konsesjon er kr. 5.000. Dette gjelder ikke for saker der blir søkt konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon).
Samarbeids-partnere: Fylkesmannens landbruksavdeling
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle konsesjonssaker fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.

Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om konsesjon av 28. november 2003, med tilhørende forskrifter

Forskrift etter konsesjonslovens § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Meldal kommune

Hvordan få tjenesten:

Konsesjon søkes på eget skjema.

Hvis ervervet er konsesjonsfritt, skal egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut (NB! 2 ulike skjemaer avhengig av type eiendom, se nedenfor). Denne erklæringen skal bekreftes av kommunen. Deretter skal den legges ved hjemmelsdokumentet (skjøte, festekontrakt eller lignende) når dette sendes til tinglysing til Statens Kartverk.

Søknadsskjema:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (SLF-356). Dette skjemaet skal brukes både ved erverv av bebygd og ubebygd eiendom. Er eiendommen bebygd, og større enn 100 daa eller har den mer enn 25 daa fulldyrket eller overflatedyrket jord, skal egenerklæring SLF-360 (grønt skjema) brukes.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom (SLF-360) (brukes når eiendommen er bebygd, og større enn 100 daa eller har mer enn 25 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord).

Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til kommunen.

Vedlegg: Ved søknad om konsesjon må skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger.
Søknadsfrist: Søknad sendes innen 4 uker etter at avtale om kjøp er inngått eller innen 4 uker etter at erverver har fått rådighet over eiendommen.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene behandles av Orkla Landbruk. Politisk utvalg er hovedutvalg for Utvikling og Drift.
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende avhenging av møteplanen for hovedutvalget.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Orkdal og Meldal kommuner.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag