Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Hogst i vernskogområder
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hogst i vernskogområder

Beskrivelse: Før det foretas hogst i vernskogområder, skal all hogst ut over ved til husbehov og hogst i fjellbjørkeskog på spesielle vilkår, på forhånd meldes til kommunen. Unntatt for melding er også hogstforslag i skogbruksplaner utarbeidet 2003 eller senere.
Målgruppe: Eiere av skog- og utmarksarealer.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle meldinger fortløpende og etter gjeldende lov og retningslinjer, og innen 3 uker etter mottatt melding.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden inneholde tilstrekkelige opplysninger.

Dersom vi ikke behandler søknaden din innen 3 uker, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om skogbruk (skoglova)
Bestemmelser om vernskog i Meldal kommune vedtatt 17.07.1996.
Bestemmelser om vernskog i Orkdal kommune.

Hvordan få tjenesten: Søknad om hogst i vernskog skrives på eget skjemaet ”Melding om hogst i vernskog”. Tilbakemelding fra kommunen skal foreligge før hogst iverksettes.
Søknadsskjema: Søknadsskjema fås ved henvendelse til Orkla Landbruk.
Vedlegg: Kart i målestokk 1:5.000.
Søknadsfrist: Søknad sendes kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i gang.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk.
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende innen 3 uker etter mottatt melding.
Klagemulighet: Klageinstans er fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Orkdal og Meldal kommuner.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag