Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Grensejustering
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Grensejustering

Beskrivelse: En grensejustering vil si at det overføres mindre arealer mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense. For overføring av større arealer, se Oppmålingsforretning. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives. Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 m2. Ensidig overføring av mindre areal kan også utføres som justering etter reglene her.
Grensejusteringen kan ikke være i strid med konsesjonsloven, jordlovens § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.
Målgruppe: Hjemmelshavere.
Kriterier: Partene er enige
Pris: Gebyr for kart- og oppmålingsarbeider
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle krav om grensejustering fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer innen fastsatte frister.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom vi ikke innfrir og ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk: Matrikkelloven
Matrikkelforskriften
Hvordan få tjenesten: Ved krav om /rekvisjon av grensejustering mellom eiendommer, kreves en søknad på fastsatt skjema som skal være undertegnet av hjemmelshaver - event. med fullmakt hvis det er flere.
Søknadsskjema:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Vedlegg: Sammen med søknaden skal det foreligge skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere grensejusteringen får betydning for. Andre vedlegg kan også blir krevd.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Rekvisjonen blir behandlet av sektor Utvikling og Drift.
Kommunen gjennomfører oppmålingsforretning. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende, og senest innen fastsatte frister.
Klagemulighet: Klagefristen er 3 uker og løper fra det tidspunkt du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føring av matrikkelen. Klageinstans er Fylkesmannen.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Utvikling og Drift
Informasjon om enheten:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag