Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Hjortevilt (elg, hjort, rådyr) og bever - fellingsstatistikk
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hjortevilt (elg, hjort, rådyr) og bever - fellingsstatistikk

Beskrivelse: Etter avslutta jakt skal alle storviltområder levere statistikk over årets jakt med opplysninger om felte dyr, sett elg/hjort og slaktevekter. Ved jaktas slutt skal det innleveres kjever av elg og hjort på et nærmere angitt tidspunkt.
Målgruppe: Storviltområder
Samarbeids-partnere: Fylkesmannens miljøvernavd.
Gjeldende lov og regelverk: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) med tilhørende forskrifter.
Hvordan få tjenesten: Statistikken leveres til kommunen innen 10 dager etter avslutta jakt for hver enkelt art.
Søknadsskjema:

Statistikk føres på tilsendte skjemaer. Dersom det er behov for supplering, må det tas kontakt med kommunen.
Skjema m.m. finner du på Hjortevilt 

Søknadsfrist: Skjemaene skal sendes til kommunen innen 10 dager etter avslutta jakt.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Statistikken behandles av seksjon Utvikling, før den sendes til SSB.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag