Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Hjortevilt og bever - jakt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hjortevilt og bever - jakt

Beskrivelse:

Før det iverksettes jakt på hjortevilt (elg, hjort og rådyr) må en ha godkjente fellingskvoter. Det samme gjelder for jakt på bever.

Det kan videre søkes om endringer i minsteareal for hjortevilt, og det kan søkes om godkjenning av nye vald.

Ettersøksavtale om tilgang på godkjent ettersøkshund til jakt på elg, hjort og rådyr må foreligge.
Målgruppe: Storviltområder
Pris:

Fellingsavgifter til viltfondet betales for hvert felt dyr:

Elg, voksen kr. 485,-
Elg, kalv kr. 285,-
Hjort, voksen kr. 370,-
Hjort, kalv kr. 225,-

Det er ingen fellingsavgifter på rådyr og bever.

Samarbeids-partnere: Fylkesmannens miljøvernavd.
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader om felling av storvilt og bever innen de angitte fristene og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden inneholde tilstrekkelige opplysninger (kart og arealopplysninger).

Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, vil søker få underretning om dette.

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 
Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort   
Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Agdenes…Meldal …. kommuner, Sør-Trøndelag
Forskrift om utøvelse av jakt og fangst

Hvordan få tjenesten: Søknad sendes til kommunen innen de angitte fristene.
Søknadsskjema:

Det er et eget skjema for søknad om godkjenning av vald. For øvrige søknader er det ikke utarbeidet egne skjema.

Det finnes skjema for ettersøksavtale.
Vedlegg: Kart og arealopplysninger
Søknadsfrist:

Søknad om endring i minsteareal må sendes innen 1. april. Fristen for å søke om godkjenning av nye vald og fellingskvote for hjortevilt er 15. mai.

Fristen for å søke om fellingskvote for bever er 1. april.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk. 
Behandlingstid:

Endringer i minsteareal fastsettes innen 1. mai. Frist for godkjenning av vald og fastsetting av fellingskvoter er 15. juni.

Fellingskvote for bever skal fastsettes innen 1. mai.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag