Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Bestandsplan for hjortevilt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Bestandsplan for hjortevilt

Beskrivelse:

Kommunene skal stimulere og legge til rette for jaktrettshavernes bestandsplanlegging.

Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg og/eller hjort. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Når godkjent bestandsplan for vald foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.

Ved fastsetting av nytt minsteareal i løpet av planperioden skal kommunen tildele ny fellingstillatelse. Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse.
Målgruppe: Storviltområder/vald
Samarbeids-partnere: Fylkesmannens miljøvernavd.
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om godkjenning av bestandsplaner eller driftsplaner innen de angitte fristene og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer. '

'For at vi skal kunne oppfylle dette må bestandsplanene/driftsplanene inneholde nødvendige opplysninger og vedlegg.'

'Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil søker få underretning om dette.'

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever

Hvordan få tjenesten: Søknad sendes til kommunen innen 15. mai vedlagt utarbeidet bestandsplan eller driftsplan.
Søknadsskjema: Ingen skjema, men saksbehandler kan framskaffe eksempelplan
Vedlegg: Kart og arealoversikt for den enkelte eiendommen som inngår i driftsplan-/bestandsplanområdet.
Søknadsfrist: Fristen for å søke om godkjenning av driftsplan/bestandsplan og  fellingskvote for hjortevilt er 15. mai.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk. Politisk utvalg er hovedutvalg for Utvikling og Drift.
Behandlingstid: Søknadene vil bli behandlet innen 15. juni.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag